Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от председателя на Общински съвет - Хасково относно: Определяне числеността и поименния състав на Постоянните комисии при Общински съвет – Хасково.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Х А С К О В О

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Таня Захариева – Председател на Общински съвет – Хасково

ОТНОСНО: Определяне числеността и поименния състав на Постоянните комисии при Общински съвет – Хасково.

 

         Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

          На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково, Общински съвет – Хасково следва да определи числеността и поименния състав на  Постоянните комисии.

         Съгласно чл.49, ал.1 от ЗМСМА, Постоянните комисии имат за задача:

         1.Да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за решаване на проблемите.

         2.Да подпомагат Общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване.

         3.Да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на Общинския съвет.

Постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им от председателя на Общинския съвет, изготвят доклади, становища, правят предложения и проекти за решения по тях.

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

                            Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.1, т.1, чл.48, ал.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково, Общински съвет – Хасково определя числеността и поименния състав на Постоянните комисии на Общински съвет – Хасково, както следва:

1. Постоянна комисия по обществен ред и законност – 9 членове:

Председател:       Иван Величков Минев

Секретар:            Исмаил Себахтин Исмаил

Членове:              Веселина Тенчева Иванова

                            Камен Георгиев Тодоров

                            Шенол Фикрет Вели

                            Димитър Георгиев Траянов

                            Тонка Динкова Атанасова

                            Атанас Петров Атанасов

                            Тянка Тодева Дякова

        

        2. Постоянна комисия по общинска собственост и стопанска политика – 7 членове:

Председател:       Делян Димчев Делчев

Секретар:            Сание Рамадан Иса

Членове:               Нина Вълкова Иванова

                             Ина Вескова Георгиева

                             Георги Иванов Иванов

                             Мартин Георгиев Узунов     

                             Румен Людмилов Стоянов                 

 

3. Постоянна комисия по бюджет и финанси – 7 членове:

Председател:       Евгения Даниелова Ангелова

Секретар:             Исмаил Себахтин Исмаил

Членове:               Цвети Илиев Лалов

                            Светослава Николова Стоянова

                            Ясен Митков Колев

                            Даниел Руменов Гаргов

                            Йозджан Расим Мехмед

                           

4. Постоянна комисия по ТСУ и транспорт – 7 членове:

Председател:       Сунай Мустафов Алиев

Секретар:            Димитър Георгиев Траянов

Членове:              Иван Петков Иванов

                            Шенол Фикрет Вели

                            Георги Иванов Иванов

                            Валентин Йорданов Маринов

                            Пламен Тихомиров Пейков

 

5. Постоянна комисия по земеделието, горите и проблемите на селата – 7 членове:

Председател:       Сание Рамадан Иса

Секретар:            Светослава Николова Стоянова

Членове:               Румен Людмилов Стоянов

                            Марин Димитров Райчев

                            Здравко Стефанов Узунов

                            Тянка Тодева Дякова

                            Сениха Ерхан Неждет

 

6. Постоянна комисия по здравеопазване, екология и социални дейности – 7 членове:

Председател:       Айхан Иляз Енвер

Секретар:            Тонка Динкова Атанасова

Членове:               Пламен Тихомиров Пейков

                            Таня Делчева Живакова

                            Мартин Георгиев Узунов

                            Йозджан Расим Мехмед

                             Велина Грозева Недева

 

7.Постоянна комисия по образование, култура и вероизповедания – 7 членове

Председател:        Деян Янков Янев

Секретар:             Иван Величков Минев

Членове:               Атанас Емилов Асенов

                              Росен Йосифов Атанасов

                             Атанас Петров Атанасов

                             Таня Делчева Живакова

                             Милена Недкова Налбантова - Божилова

 

8. Постоянна комисия по спорт, туризъм и младежки дейности – 7 членове:

Председател:       Здравко Стефанов Узунов

Секретар:            Гюнер Гюнай Зейнал

Членове:               Тодор Савов Савов

                             Атанас Кръстев Кръстев

                             Димитър Георгиев Траянов

                             Милена Недкова Налбантова - Божилова

                             Атанас Емилов Асенов

 

9. Постоянна комисия по евроинтеграция, участие по оперативни програми и международни връзки – 7 членове:

Председател:       Нина Вълкова Иванова

Секретар:            Росен Йосифов Атанасов

Членове:               Велина Грозева Недева

                             Веселина Тенчева Иванова

                             Сунай Мустафов Алиев

                             Атанас Емилов Асенов

                             Камен Георгиев Тодоров

 

10. Постоянна комисия по предотвратяване и разкриване конфликт на интереси – 7 членове:

Председател:       Веселина Тенчева Иванова

Секретар:            Сениха Ерхан Неждет

Членове:               Иван Петков Иванов

                            Ина Вескова Георгиева

                             Гюнер Гюнай Зейнал

                            Евгения Даниелова Ангелова

                            Златко Радинов Марчев

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ХАСКОВО:
                            /Таня Захариева /

Последна промяна: 23 Ноември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!