Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от председателя на Общински съвет - Хасково относно: Избор на заместник-председатели на Общински съвет – Хасково.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХАСКОВО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Таня Захариева – Председател на Общински съвет – Хасково

ОТНОСНО: Избор на заместник-председатели на Общински съвет – Хасково.

        Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

        На основание чл.24, ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет може да избере един или повече заместник-председатели на съвета. Условията и редът за избиране и правомощията на заместник-председателите се уреждат в правилника по чл. 21, ал. 3 от закона.

Съгласно чл.11 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково с явно гласуване от състава на общинските съветници се избират двама заместник-председатели. Заместник-председателите на Общинския съвет:

 1. Подпомагат председателя при упражняването на неговите функции и правомощия.
 2. Изпълняват отделни функции и правомощия на председателя, когато той им възложи това.
 3. Заместват председателя в случаите, когато той отсъства от насрочени заседания или за повече от 1 месец, при което изпълняват функциите му по чл.11 /1/ т.1, 2 и 3. Заместването е с писмено възлагане.
 4. Следят за спазването на реда по време на заседание и на определения от председателя ред за заемане на местата в залата.
 5. Контролират преброяванията за кворум.
 6. Проверяват и подписват протоколите от заседанията, на които са замествали председателя.
 7. По искане на председателя четат текстове на внесени за обсъждане проекти.
 8. Отчитат времето за изказвания на общинските съветници.
 9. Следят за спазването на процедурата и уведомяват председателя.
 10. При тайно гласуване съдействат за техническата подготовка на гласуването.
 11. Четат имената на общинските съветници при поименно гласуване, когато не се използва система за електронно гласуване.
 12. Изпълняват други функции във връзка със заседанията на съвета, възложени от председателя.
 13. Ръководят заседанията на Общинския съвет при обсъждане дейността на председателя.

        Предвид гореизложеното предлагам за заместник -председатели на Общински съвет – Хасково да бъдат избрани  общинските съветници – Делян Димчев Делчев и Йозджан Расим Мехмед.

        В тази връзка предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

                                       Р Е Ш Е Н И Е:

        На основание чл.24, ал.2 от ЗМСМА и чл.11 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково, Общински съвет – Хасково Делян Димчев Делчев и Йозджан Расим Мехмед за заместник-председатели на Общински съвет – Хасково.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ХАСКОВО:
                                /Таня Захариева/

Последна промяна: 23 Ноември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!