Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от председателя на Общински съвет – Хасково относно: Избор на управител на „Тролейбусен транспорт” ЕООД – гр. Хасково.

 

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Таня Захариева – Председател на Общински съвет - Хасково
 

ОТНОСНО: Избор на управител на „Тролейбусен транспорт” ЕООД – гр. Хасково.


               

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
 

Със свое Решение №901 от 28.04.2023 г. Общински съвет – Хасково откри процедура за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на „ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ” ЕООД – гр.Хасково, на три етапа: Първи етап - проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания; Втори етап – Оценяване на „Програма за развитието и дейността на дружеството за целия период на договора“ и Трети етап – Събеседване.

Определена бе комисия, която да проведе конкурса за възлагане управлението на  „Тролейбусен транспорт” ЕООД – гр.Хасково и съответно със свое решение да посочи спечелилия кандидат.

За обявения конкурс за възлагане на управлението на „Тролейбусен транспорт” ЕООД – гр. Хасково е постъпило едно заявление за участие в конкурса – от Албен Събков Манджуков. Работата на комисията е обективирана в протокол от 04,08,2023 г. Протоколът в едно с всички документи по проведената процедура е депозиран в Общински съвет - Хасково на 06.12.2023 г. Комисията предлага за управител на „Тролейбусен транспорт” ЕООД – гр. Хасково да бъде избран Албен Събков Манджуков.

В тази връзка и на основание чл.21, ал.2 от Наредба за реда и условията за упражняване правата на Община Хасково Общински съвет следва да утвърди предложението на Комисията, определена с Решение №901 от 28.04.2023 г. на Общински съвет - Хасково.

Предвид изложеното предлагам Общински съвет – Хасково да приеме следното
 

Р Е Ш Е Н И Е:
 

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон и чл.10, ал.1, т.14 от Наредба за реда и условията за упражняване правата на Община Хасково в търговски дружества с общинско участие в капитала, Общински съвет – Хасково реши:

1. Освобождава Албен Събков Манджуков като управител на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД –  гр.Хасково.

2. Утвърждава предложението на Комисията, избрана с Решение № 901 от 28.04.2023 г. на Общински съвет – Хасково и избира за управител на “Тролейбусен транспорт” ЕООД – гр. Хасково Албен Събков Манджуков.

3. Месечното възнаграждение на управителя се определя чрез бална оценка, образувана въз основа на резултатите за отчетното тримесечие по Системата от показатели за определяне възнаграждението на управителя, обективирана в Приложение №1 към раздел V, т. 9 от Договора за управление /част от документите по конкурсната процедура/ и определената стойност на една бална единица, с изключение на първоначалното тримесечно възнаграждение на новоизбрания управител, което е в размер на 3 (три) минимални работни заплати за страната на месец. Стойността на една бална единица е равна на 450 лв. При промяна на минималната работна заплата за страната стойността на балната единица се променя с процента на увеличение на МРЗ.

4. На основание чл.11, т.1 от Наредба за реда и условията за упражняване правата на Община Хасково в търговски дружества с общинско участие в капитала, Общински съвет – Хасково възлага на Кмета на Община Хасково да подпише договор за възлагане управлението на търговското дружество с избрания управител.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 15 Декември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!