Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от председателя на Общински съвет - Хасково относно: Избор на регистриран одитор, който да извърши задължителен независим финансов одит на ГФО за 2022 г. на "СБАЛО - Хасково" ЕООД -гр.Хасково

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Таня Захариева – председател на Общински съвет – Хасково

 

ОТНОСНО: Избор на регистриран одитор, който да извърши задължителен независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2022 г. на „Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково” ЕООД – гр.Хасково.

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

С Решение №726 от 14.10.2022 г. Общински съвет – Хасково откри процедура за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2022 г. на „Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково“ ЕООД – гр.Хасково и определи правата и необходимите документи за участие в избора на независим финансов одитор.

Общински съвет – Хасково възложи на ПК по бюджет и финанси да разгледа документите за участие и да представи пред Общински съвет одобрените кандидати със съответните ценови предложения.

На извънредно заседание, проведено на 08.11.2022 г., ПК по бюджет и финанси е разгледала постъпилите документи за участие на кандидатите за извършване на независим финансов одит на лечебното заведение. В определения срок за подаване на документи за участие в процедурата по избор на независим финансов одит, са постъпили 7 /седем/ оферти в запечатани пликове. По реда на тяхното постъпване документите са следните:

от Соня Николова Илийска, „Еквивалент – 88“ ЕООД, гр.Пловдив, ул.„Дружба“ №19, ет.3, ап.5;

от „Одитон“ ЕООД – гр.София, ул. „Княз Борис I“ №99, ет.1, офис 3;

от „Брейн Сторм Консулт-ОД“ ООД – гр.София 1407, ж.к. „Лозенец, ул.„Люба Величкова“ №9, ет.6;

от Одиторска компания „АНЕД“ ЕООД – гр.София, п.к.1784,

район „Младост“, ж.к. „Младост 1“, бл.51А, вх.1, ет.4, ап.24;

от „Калева одит“ – гр.София, ул. „Пиротска“ №5, ет.3, офис 5;

от „Спотлайт Одитинг“ ЕООД – гр.Варна, ул. „Дубровник“ бл.14, ап.54.

от Таня Велинова Божилова – регистриран одитор №279, гр.София, ул. „П.Парчевич“ №31, ап.19

Съгласно горецитираното Решение №726 от 14.10.2022 г. на Общински съвет - Хасково, офертите за участие се оценяват и класират според критерия „най-ниска цена“, изразена чрез обща стойност на ценовото предложение в лева без ДДС.

Постъпилите ценови предложения са следните:

Ценовото предложение от Соня Николова Илийска, „Еквивалент – 88“ ЕООД, гр.Пловдив, ул.„Дружба“ №19, ет.3, ап.5, е 3 000 лв. без ДДС.

Ценовото предложение от „Одитон“ ЕООД – гр.София, ул. „Княз Борис I“ №99, ет.1, офис 3, е 2 950 лв. без ДДС.

Ценовото предложение от „Брейн Сторм Консулт-ОД“ ООД – гр.София 1407, ж.к. „Лозенец, ул. „Люба Величкова“ №9, ет.6, е 2 850 лв. без ДДС.

Ценовото предложение от Одиторска компания „АНЕД“ ЕООД – гр.София, п.к.1784, район „Младост“, ж.к. „Младост 1“, бл.51А, вх.1, ет.4, ап.24, е 2 260 лв. без ДДС.

Ценовото предложение от „Калева одит“ – гр.София, ул. „Пиротска“ №5, ет.3, офис 5, е 2 600 лв. без ДДС.

Ценовото предложение от „Спотлайт Одитинг“ ЕООД – гр.Варна, ул. „Дубровник“ бл.14, ап.54, е 2 490 лв. без ДДС.

Ценовото предложение от Таня Велинова Божилова – регистриран одитор №279, гр.София, ул. „П.Парчевич“ №31, ап.19, е 5 400 лв. с ДДС.

Предвид гореизложеното ПК по бюджет и финанси предлага единодушно да бъде избран за одитор – Одиторска компания „АНЕД“ ЕООД – гр.София, със седалище и адрес на управление: гр.София, п.к.1784, район „Младост“, ж.к. „Младост 1“, бл.51А, вх.1, ет.4, ап.24.

Във връзка с това предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

1.На основание чл.146 и чл.248 от Търговския закон, чл.37 от Закона за счетоводството, чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.10, ал.1, т.16 от Наредба за реда и условията за упражняване правата на Община Хасково в търговски дружества с общинско участие в капитала, Общински съвет – Хасково избира регистриран одитор Одиторска компания „АНЕД“ ЕООД – гр.София, ЕИК 131570775, със седалище и адрес на управление: гр.София, п.к.1784, район „Младост“, ж.к. „Младост 1“, бл.51А, вх.1, ет.4, ап.24, да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2022 г. на „Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково” ЕООД – гр.Хасково.

2. Възлага на управителя на „Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково“ ЕООД – гр.Хасково да подпише договор с избрания регистриран одитор Одиторска компания „АНЕД“ ЕООД – гр.София, за извършване на задължителен независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2022 г. на „Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково” ЕООД – гр.Хасково.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 17 Ноември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!