Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от председателя на Общински съвет - Хасково относно: Избор на Комисия, която да изготви предложения за съдебни заседатели към Районен съд - Хасково за мандат 2024-2028 г.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Таня Захариева – председател на Общински съвет - Хасково

ОТНОСНО: Избор на комисия, която да изготви предложения за съдебни заседатели към Районен съд – Хасково за мандат 2024 – 2028 г.

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

В Общински съвет – Хасково се получи писмо с рег.индекс:11-03-02-66 от 17.05.2023 г. от председателя на Окръжен съд – Хасково, с което ни уведомява, че на 16.01.2024 г. изтича мандата на действащите съдебни заседатели към Районен съд – Хасково. Необходимо е стартиране на процедура по избор на съдебни заседатели за новия мандат 2024 – 2028 г.

На Общо събрание на съдиите от Окръжен съд – Хасково, проведено на 27.04.2023 г., са определени 38 бр. съдебни заседатели за Районен съд – Хасково, като от тях 34 бр. трябва да бъдат предложени от Общински съвет – Хасково.

На основание чл.68, ал.1 от ЗСВ, в срок 5 месеца преди изтичането на мандата на съдебните заседатели, общинските съвети, които се намират в съдебния район на Районен съд – Хасково, обявяват в един местен ежедневник, в електронните медии, на интернет-страниците на съответните общини и общински съвети, а при липса на такива – по друг подходящ начин, откриването на процедурата за определяне съдебни заседатели и правилата за нейното провеждане. В същият срок общинските съвети избират комисии, които извършват проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели и изготвят доклад.

Съгласно чл.10, ал.2 от Наредба №7 от 28.09.2017 г. за съдебните заседатели, датата на изтичане на мандата на действащите съдебни заседатели трябва да бъде обявена от общинските съвети при откриване на процедурата за набиране на кандидати за съдебни заседатели.

При изготвянето на предложенията за съдебни заседатели, следва да се има предвид, че всеки кандидат за съдебен заседател трябва да отговаря на изискванията на чл.67, ал.1 от ЗСВ, а именно: да е дееспособен български гражданин, който:

1. е на възраст от 21 години до 68 години;

2. има настоящ адрес в община, която попада в рамкитена съдебния район на Окръжен съд – Хасково;

3. има завършено най-малко средно образование;

4. не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

5. не страда от психически заболявания.

Съгласно чл.67, ал.3 от ЗСВ, не може да бъде съдебен заседател лице, което:

1. е съдебен заседател в друг съд;

2. е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

3. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

4. работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

Съдебните заседатели не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата към Районен съд – Хасково.

Кандидатите за съдебни заседатели подават изискуемите по Наредба №7/2017 г. документи в Общински съвет – Хасково.

Обстоятелството, че кандидатът не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията, се устанонява служебно от комисията по електронен път или чрез справка за съдимост, издадена от съответното бюро за съдимост по месторождение на кандидата.

Съгласно чл.68, ал.5 от ЗСВ, списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документа за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, се публикуват на интернет-страницата на общинския съвет най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл.68а от ЗСВ. Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

Съгласно чл.68а от ЗСВ, общинските съвети или определени от тях комисии, изслушват всеки от допуснатите кандидати в публично заседание. Комисията съставя доклад за протичането му, който се предоставя на Общинския съвет в 7-дневен срок преди гласуването и се публикува на страницата на общинския съвет в интернет с протокола от изслушването.

Общинските съвети в публично заседание с мнозинство повече от половината от присъстващите членове определят кандидатите за съдебни заседатели, които предлагат за избиране от Общото събрание на Окръжен съд – Хасково. Съгласно чл.68в от ЗСВ, в срок 3 /три/ месеца преди изтичането на мандата на съдебните заседатели, т.е. до края на месец септември 2023 г., общинските съвети следва да изпратят в Окръжен съд – Хасково списъка на кандидатите за съдебни заседатели заедно с копията от решенията си и документите по чл.68, ал.3 от ЗСВ.

С Решение №656 от 01.07.2022 г. на Общински съвет - Хасково, бе открита процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд – Хасково с мандат 2023-2027 г. Определена бе Комисия от общински съветници за изготвяне на предложения за съдебни заседатели в състав: председател: Николай Николов и членове: Румен Стоянов, Исмаил Исмаил, Камен Тодоров, Антони Пашов, Тянка Дякова, Светослава Стоянова, Иван Минев и Богдан Кирилов.

Комисията успешно проведе процедурата за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд – Хасково с мандат 2023-2027 г. В тази връзка предлагам в новия състав на Комисията, която трябва да изготви предложения за съдебни заседатели към Районен съд – Хасково, да бъдат включени горецитираните общински съветници.

Предвид изложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

1. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.68, ал.1 от Закона за съдебната власт, Общински съвет – Хасково избира Комисия от общински съветници за изготвяне на предложения за съдебни заседатели към Районен съд – Хасково с мандат 2024 – 2028 г., в състав: председател: Николай Николов и членове: Румен Стоянов, Исмаил Исмаил, Камен Тодоров, Антони Пашов, Тянка Дякова, Светослава Стоянова, Иван Минев и Богдан Кирилов.

2. Комисията да извърши подбор, съгласно изискванията на Наредба №7 от 28.09.2017 г. за съдебните заседатели и чл.67, ал.1 от Закона за съдебната власт, като предложи на Общински съвет – Хасково Списък с кандидатите за съдебни заседатели към Районен съд – Хасково.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 6 Юли 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!