Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от председателя на Общински съвет – Хасково относно: Избор на комисия, която да изготви предложения за допълване състава на съдебни заседатели към Районен съд – Хасково за мандат 2024 – 2028 г.

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Таня Захариева – председател на Общински съвет - Хасково

 

ОТНОСНО: Избор на комисия, която да изготви предложения за допълване състава на  съдебни заседатели към Районен съд – Хасково за мандат 2024 – 2028 г.
 

        Уважаеми госпожи и господа общински съветници,       

        В Общински съвет – Хасково се получи писмо с рег.индекс:11-03-02-96#1 от 17.11.2023 г. от председателя на Окръжен съд – Хасково, с което ни уведомява, че на основание чл.68е от Закона за съдебната власт Общинския съвет следва да попълни списъка на кандидатите за съдебни заседатели към Районен съд – Хасково с 10 кандидата. С решение № 1038/08.09.2023г. Общински съвет Хасково определи 24 кандидати за съдебни заседатели за Районен съд Хасково, а съгласно решение на общото събрание на съдиите на Окръжен съд Хасково от 27.04.2023г. броят на съдебните заседатели за Община Хасково следва да бъде 34. Необходимо е стартиране на процедура по набиране на 10 кандидати за съдебни заседатели с цел допълване състава им за мандат 2024 – 2028 г.

        При изготвянето на предложенията за съдебни заседатели, следва да се има предвид, че всеки кандидат за съдебен заседател трябва да отговаря на изискванията на чл.67, ал.1 от ЗСВ, а именно: да е дееспособен български гражданин, който:

        1. е на възраст от 21 години до 68 години;

        2. има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на Окръжен съд – Хасково;

        3. има завършено най-малко средно образование;

        4. не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

        5. не страда от психически заболявания.

        Съгласно чл.67, ал.3 от ЗСВ, не може да бъде съдебен заседател лице, което:

        1. е съдебен заседател в друг съд;

        2. е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

        3. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

        4. работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

        Съдебните заседатели не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата към Районен съд – Хасково.

        Кандидатите за съдебни заседатели подават изискуемите по Наредба №7/2017 г. документи в Общински съвет – Хасково.

        Обстоятелството, че кандидатът не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията, се устанонява служебно от комисията по електронен път или чрез справка за съдимост, издадена от съответното бюро за съдимост по месторождение на кандидата.

        Съгласно чл.68, ал.5 от ЗСВ, списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документа за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, се публикуват на интернет-страницата на общинския съвет най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл.68а от ЗСВ. Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

        Съгласно чл.68а от ЗСВ, общинските съвети или определени от тях комисии, изслушват всеки от допуснатите кандидати в публично заседание. Комисията съставя доклад за протичането му, който се предоставя на Общинския съвет в 7-дневен срок преди гласуването и се публикува на страницата на общинския съвет в интернет с протокола от изслушването.

        Общинските съвети в публично заседание с мнозинство повече от половината от присъстващите членове определят кандидатите за съдебни заседатели, които предлагат за избиране от Общото събрание на Окръжен съд – Хасково.

В тази връзка предлагам в новия състав на Комисията, която трябва да изготви предложения за съдебни заседатели към Районен съд – Хасково, да бъдат включени следните общински съветници.

        Предвид изложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

        1. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с  чл.68, ал.1 от Закона за съдебната власт, Общински съвет – Хасково избира Комисия от общински съветници за изготвяне на предложения за 10 съдебни заседатели към Районен съд – Хасково с мандат 2024 – 2028 г., в състав: председател: Иван Минев и членове: Румен Стоянов, Веселина Иванова, Исмаил Исмаил, Ина Георгиева, Камен Тодоров, Светослава Стоянова, Атанас Кръстев и Сениха Неждет.

        2. Комисията да извърши подбор, съгласно изискванията на Наредба № 7 от 28.09.2017 г. за съдебните заседатели и чл.67, ал.1 от Закона за съдебната власт, като предложи на Общински съвет – Хасково Списък с кандидатите за съдебни заседатели към Районен съд – Хасково.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                        /Таня Захариева/

 

Последна промяна: 14 Декември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!