Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от общинския съветник Иван Минев относно: Пускане в експлоатация и използване на Летище "Узунджово" и изграждане на Спортен комплекс в Поземлен имот 75085.194.2 и Поземлен имот 75085.150.9901.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ ИВАН МИНЕВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО

 

Относно: Пускане в експлоатация и използване на летище „Узунджово“ и изграждане на спортен комплекс в поземлен имот 75085.194.2 и поземлен имот 75085.150.9901

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Община Хасково притежава ИМОТ № 150001 (сто и петдесет хиляди и едно) в землището на с. Узунджово, с ЕКАТТЕ 75085 (седемдесет и пет хиляди и осемдесет и пет), общ. Хасково, с площ: 919,346 (деветстотин и деветнадесет цяло триста четиристотин и шест хилядни) дка, начин на трайно ползване: др. селищна тер., вид собственост: общиснак частна. Имотът се намира в местността с. Узунджово, при граници и съседи: имот № 000168 – канал на ИЗХ – ХМС, имот № 000949 – ведомствен път на Държавата – Министерство на отбраната, имот № 150002 – др. селищна тер. на Държавата – Министерство на обраната, имот № 000949 – ведомствен път на Държавата – Министерство на отбраната, землищна граница, имот № 000175 – ЖП транспорт на Министерство на транспорта – БДЖ, ведно със сградите и останалите подобрения и приращения в имота, за който е издаден Акт № 9339 за частна общинска собственост, вписан в Служба по вписванията към Хасковски районен съд под акт № 47, том 11, дв. вх. рег. № 928/15.02.2017 г. и Имот № 194001, в землището на с. Узунджово, с ЕКАТТЕ 75085, общ. Хасково, с площ 2661, 254 дка, начин на трайно ползване: летище. Имотът се намира в местността с. Узунджово, при граници и съседи: имот № 022004 - нива на училище “Любен Каравелов”, имот № 022005 - нива на Иван Тенчев Иванов, имот № 022006 - нива на Тома Георгиев Якимов, землищна граница, имот № 000949 - ведомствен път на държавата - Министерство на отбраната, имот № 000241 - полски път на община Хасково, имот № 025011 - нива на насл. на Георги Вълев Каракачанов, имот № 025010 - нива на община Хасково, имот № 000240 - блато на община Хасково, имот № 022002 - нива на Магдалена Лазарова Георгиева, ведно със сградите и останалите подобрения и приращения в имота, за който е издаден Акт № 9340 за частна общинска собственост, вписан в Служба по вписванията към Хасковски районен съд под акт № 45, том 3, дв. вх. рег. № 926/15.02.2017 г., като съгласно КККР гореописаните имоти се индивидуализират както следва: поземлен имот 75085.194.2, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, вид собственост: общинска частна, вид територия: територия на транспорта, НТП за летище, аерогара, площ 2649475 кв. м, стар номер 194001, заповед за одобрение на КККР № РД-18-1568/05.09.2018 г. на изпълнителен директор на АГКК и поземлен имот 75085.150.9901, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, п.к. 6350, м. с. Узунджово, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид застрояване, площ 919294 кв. м, стар номер 150001, Заповед за одобрение на КККР № Няма основна заповед/01.01.1900 г. на изпълнителен директор на АГКК;

I. Летище:

В имота е разположено бивше военно летище „Узунджово“. Първият полет там е извършен през 1953 г., а последният военен полет през 2003 г. До 2002 г. в експлоатация е било и летище „Малево“, което също е било под „шапката“ на Министерството на отбраната и по-конкретно ОСО, където се обучаваха млади пилоти и парашутисти. След закриването на ОСО, обаче летището е приватизирано и към момента там не се извършва авиационна дейност. Близо до Хасково има и друго бивше летище – „Криво поле“, както и летище „Горски извор“. Там обаче също не се извършва дейност. Пистата за излитане и кацане на летище „Узунджово“ е дълга 2200 м. като е ориентирана изток-запад. Към нея има прилежащи пътеки за рулиране и самолетни хангари. Състоянието на пистата към момента е годно за използване за целите на леката авиация.

Според действащото законодателство - Наредба № 14 от 15 октомври 2012 г. за летищата и летищното осигуряване, РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 139/2014 НА КОМИСИЯТА от 12 февруари 2014 година за определяне на изискванията и административните процедури във връзка с летищата в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Анекс №14 от ИКАО, летищата се разделят на четири класа. Видно от таблица 1 от Наредба №14/15.10.2012г. летище „Узунджово“ отговаря на изискванията да бъде лицензирано летище с кодов номер четири, тъй като дължината на летателната писта е в максимални граници над 1800 м., и кодова буква F, съобразена с минималната ширина на ПИК – над 60 м., съгласно чл. 40 от горепосочената Наредба. Първоначално с оглед целесъобразност е възможно регистрация на по-нисък клас.

Отворените летища, където могат да се извършват полети и обучение на пилоти, са освен големите в София, Пловдив, Варна, Бургас и Горна Оряховица, също така и в Белчин, Долна баня, Сливница, Бохот, Бяла, Русе, Градище, Казанлък. За района на област Хасково и Кърджали няма действащи летища, което прави въздушния транспорт в тази част на страната невъзможен. Освен това, ученици-пилоти от Хасково карат курсовете в Бохот до Плевен, Лесново в София, Варна и това ги обременява с допълнителни разходи. Ето защо, предлагам летище „Узунджово“ да бъде лицензирано като летище. За да отговорим на изискванията на закона, летището трябва да притежава автомобил за аварийно-спасителни дейности. На практика това е автомобил, в който се съхраняват пожарогасители, пожарогасителни инструменти (брадви, ножовки и др.), като всеки лек автомобил може да отговори на изискванията. От тази гледна точка автомобилът не представлява особена инвестиция. Необходимо е още летището да бъде охранявано, оградено, да не се допускат свободно преминаващи хора и селскостопански животни – тази предпоставка към момента е налице. Трябва също да се извърши маркировка чрез бяла боя на ПИК (писта за излитане и кацане) и да се закупи ветроуказателен ръкав, чиято цена е 150 лв. А необходимите административни такси към ГВА по смисъла на Тарифа №5 за таксите, които се събират в системата на Министерство на транспорта са в размер на 1 500 лв. за първоначална регистрация и 500 лв. ежегодна такса за подновяване.

Община Хасково ще стане оператор на лицензирано летище Узунджово“ като това няма да ограничи други проекти, свързани с обекта (освен ако не се засяга пистата за излитане и кацане).

Икономическа обосновка:

Развитието на леката авиация (General Aviation) може да има само положително икономическо въздействие върху региона. Освен като алтернативен транспортен възел, обучението на пилоти ще повлияе на хотелиерския бранш чрез допълнителна заетост. Ще се осигури летателна база за фирмите, извършващи авиационни услуги в сферата на селското стопанство и ваксинация по въздух срещу бяс при дивите хищници (това са специално оборудвани самолети, които разпръскват ваксинационни таблетки - примамки, които дивите хищници изяждат).

Ще позволи провеждането на различни авиационни мероприятия и събирания.

Разходите по обслужването също не са в значителни размери. Необходимо е косенето на изникналата трева между шестограмите (това са шестоъгълни бетонови плочи, от който е изградена пистата за излизате и кацане), както и поддържането на маркировка. В ръководството за управление и експлоатация на летището се отбелязват минимум двама души, които водят документацията, а от началото тази функция може да бъде изпълнявана от общинска администрация. В случай, че там бъде настанено ATO (Approved training organisation) – училище за пилоти, тази функция ще бъде поета от него.

Географски предпоставки:

Летище „Узунджово“ е разположено на отлично местоположение, с идеален сухопътен достъп и в близост до магистрала „Марица“, както и между най-големите градове в Хасковска област. Това осигурява лесно и бързо транспортиране на хора и инфраструктура, от гл.т. на хотели, ресторанти и др. Освен това, летище „Узунджово“ по средни годишни данни има 287 слънчевите дни, 70 дъждовни дни и 8 дни са с мъгла. Пистата е разположена извън контролираното въздушно пространство (C-Charlie), което позволява свободно летене без предварителен полетен план, а единствено синхронизация с ЦПИ (Център полетна информация). Същевременно е в близост до контролираното пространство на летище Пловдив, което започва 7 мили западно от ПИК (Писта за излитане и кацане) с точка ROVDO (от с. Гарваново на запад). Това е голяма предпоставка за обучаващи се пилоти, тъй като имат възможност да летят в двата вида пространство.

Възможните проблеми, свързани с извършването на полети са на първо място градушковите ракетни площадки, които са разположени в околността и при признаци за влошаване на времето затварят пространството за полети. Други възможни ограничения са военните полети, като са установили практика поради това, че няма гражданска авиация в тази част на България, да затварят въздушното пространство в работните дни, като го използват само в 3% от времето.

Развитие в перспектива:

Летище „Узунджово“ има потенциал да развие и редовни полети за Русе, Варна и др. (гр. Русе работи по редовна линия Русе – София). В момента, в който бъдем приети в Шенген, ще могат да се извършват и международни полети, без да се налага необходимостта от граничен контрол.

II. Съчетание на летище с автомобилна писта – спортно съоръжение:

Уникалният терен представляващ летище „Узунджово“ позволява част от него да се превърне в професионално спортно съоръжение – автомобилна писта. Писта Узунджово ще бъде единствено съоръжение, което ще съчетава в себе си летище и автомобилна писта. Предвижда изграждане на асфалтова писта с дължина 4, 200 км. и средна ширина 12 м. Предвижда се изграждане на административна сграда, която ще включва зали за обучение, офиси, медия център и РВД, ресторант за бързо хранене тип „пицария“ и клубен ресторант за официални гости и събития, членове на авио и авто-клубовете, парк за 1500 автомобила с няколко буферни зони и възможност за разширение до 4 000 автомобила, както и трибуни с 4200 седящи места и още зони за 25 000 човека върху тревната площ.

Географски предпоставки:

Писта Узунджово има отлична логистика, която се намира в близост до два международни пътя – магистрала „Марица“ свързваща Свиленград със София и международен път Е85. Следователно, мястото има отлична транспортна комуникация и е еднакво отдалечено от своите конкуренти – гр. Серес в Гърция и гр. Букурещ в Румъния. По данни на летище Бохот средно на годишна база се обучават 10 пилоти. Стотици са другите, които използват услугата за панорамен полет. Летище Узунджово е извън контролираното въздушно пространство „С” (Чарли пространство) и е на 7 мили от ROVDO – входна точка за контролиране на летище Пловдив. Това е особено удобно за младите пилоти, които лесно могат да извършват тренировъчни полети както в контролирано, така и в неконтролирано въздушно пространство.

Икономическа обосновка:

Най-скъпата част от това съоръжение е асфалтовото покритие. Имотът на община Хасково в Узунджово е с предимство пред всички останали с това, че има бетонова заготовка на пистата и нейните рольошки. Ще бъде доизградена отводнителна система, тъй като в момента съществува такава. Идейният проект предвижда дължина на пистата 4 200 м., ширина в цялата обиколка – 12 м.

Развитие в перспектива:

Хасково се намира в близост до Пловдив и недалеч от София имайки предвид магистралите и възможността за бързото придвижване по тях. Така той се превръща в дарител на младото население, които предпочитат по-големия град заради по-големите възможности, които им предлага. Писта Хасково ще създаде сериозно ядро от професионалисти, които да обучават млади кадри. За не толкова амбицираните да се развиват в света на този спорт това ще е просто една причина да се приберат през уикенда и да присъстват на поредното събитие като участник или зрител. С писта Хасково градът се превръща в уникална туристическа дестинация, която ще привлича не само гости от страната, а и от съседните страни и Европа. С писта Хасково градът се превръща в уникална туристическа дестинация, която ще привлича не само гости от страната, а и от съседните страни и Европа.

Подробни мотиви и изчисления на проекта се намират в приложенията към докладната.

С решение на Общински съвет - Хасково № 326/28.05.2021 г. е дадено предварително съгласие за продажба на имота по реда и условията на чл. 22а от Закона за насърчаване на инвестициите, без търг или конкурс на “ТИЗ-Асеновград” ЕООД, ЕИК 206319416. До момента няма последващи действия. Въпреки това срокът по посоченото решение не е изтекъл. Поради това предлагам т. 2 от проекта за решение да бъде, че при последващи действия от страна на инвеститора в посочения срок и наличие на противоречие на дейността на летище “Узунджово” и извършените инвестиции, авиационната дейност на летище “Узунджово” ще бъде преустановена.

На основание чл. 21 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам Общински Съвет – Хасково да вземе следните решения:

РЕШЕНИЕ № 1:

1. На основание чл. 21 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински Съвет Хасково дава съгласие да бъде лицензирано летище „Узунджово“, като община Хасково се снабди с лиценз за летищен оператор и удостоверение за експлоатационна годност.

2. Възлага на кмета на община Хасково да извърши необходимите административни процедури във връзка с т. 1.

РЕШЕНИЕ № 2

На основание чл. 21 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински Съвет Хасково дава съгласие да се извърши проектиране на летище и автомобилна писта в следните имоти: Поземлен имот 75085.150.9901, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, п.к. 6350, м. С. УЗУНДЖОВО, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид застрояване, площ 919294 кв. м, стар номер 150001, Заповед за одобрение на КККР № Няма основна заповед/01.01.1900 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК и Поземлен имот 75085.194.2, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, п.к. 6350, м. С. УЗУНДЖОВО, вид собств. Общинска частна, вид територия Територия на транспорта, НТП За летище, аерогара, площ 2649475 кв. м, стар номер 194001, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1568/05.09.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, в размер на 150 000 (сто и петдесет хиляди) лв.

РЕШЕНИЕ № 3

1. На основание чл. 21 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински Съвет Хасково дава съгласие да се извърши строителство на летище и автомобилна писта, при осигурено финансиране, в следните имоти: Поземлен имот 75085.150.9901, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, п.к. 6350, м. С. УЗУНДЖОВО, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид застрояване, площ 919294 кв. м, стар номер 150001, Заповед за одобрение на КККР № Няма основна заповед/01.01.1900 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК и Поземлен имот 75085.194.2, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, п.к. 6350, м. С. УЗУНДЖОВО, вид собств. Общинска частна, вид територия Територия на транспорта, НТП За летище, аерогара, площ 2649475 кв. м, стар номер 194001, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1568/05.09.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК.

2. Решението влиза в сила на 12.06.2023 г. (след изтичане на срока на Решение на Общински съвет - Хасково № 326/28.05.2021 г. и неосъществяване на инвестицията).С уважение:

/Иван Минев/

Последна промяна: 9 Март 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!