Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от общинските съветници на ПГ "БСП"- Камен Тодоров и Ина Георгиева относно: Съставяне на временна комисия

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО     

                                                                                  

 ДОКЛАДНА

 

От От Камен Георгиев Тодоров - общински съветник и Ина Вескова Георгиева –общински съветник

Относно: заседание на Общински съвет-Хасково на 16.02.2024г.

Относно: съставяне на временна комисия

 

            Уважаеми общински съветници,

            До края на 2024 г., Общински съвет -Хасково следва да вземе решение относно начина на определяне на такса за калкулиране на битовите отпадъци и метода, който общините трябва да изберат. Новата формула за определяне на такса смет, стъпва на принципа на зависимост от количеството изхвърлен отпадък, а не от данъчната оценка на имота, каквато е масовата практика в момента в България. Възможностите включват определяне на ТБО въз основа на индивидуално измерено количество отпадък за имота (включително чрез покупката на торби), количество битов отпадък за имота (определено според броя и вместимостта на съдовете за събиране на боклука и чистотата на тяхното транспортиране) или броя ползватели на услугата в имота.

            След многократни отлагания на крайния срок- вече близо 10 години, новата формула за такса смет, която държавата опитва да въведе още от 2013 година, след изменението на Закона за Местните данъци и такси, в Радел II, чл. Чл. 8 от 2011 г, трябва да заработи и то задължително от 1 януари 2025 година. Това налага взимането на решение в община Хасково, тъй като ще се промени моделът за заплащане на услугите за отпадъци – от заплащане, базирано на данъчната оценка на имота, както е в момента в България, към заплащане пропорционално на количеството изхвърлени битови отпадъци. През 2018 година срокът беше за пореден път отстрочен, тъй като се реши той да остане за 31 декември на годината, последваща тази, в която ще бъдат обявявени резултатите от преброяването на населението през 2021 година.

            До 31 март 2024г. предстои  приемането на наредба на Министерството на финансите за методиката, по която ще се изчисляват трите основи.   

            В тази връзка намирам, че следва общински съвет- Хасково, следва да възложи на кмета на община Хасково да създаде комисия от експерти, която:

            - в срок до 31 март 2024г. да изготви предварителни разчети и проучвания за ефективността и ефикасността по всяка една от трите основи и да  запознае общински съвет Хасково с изготвените предварителни разчети и проучвания.

            -в срок до 01 септември 2024г. да изготви окончателни разчети и проучвания за ефективността и ефикасността по всяка една от трите основи, като ги съобрази с методиката приета с наредба на Министерството на финансите  и се заложи  критерий при определянето на ТБО „ преценка за социална поносимост, която да кореспондира със събираемостта“

Имайки предвид изложеното до тук предлагаме на Общинския съвет следния проект за решение.

На основание чл. 21, ал. 1, и ал. 2 от ЗМСМА,  Общински съвет Хасково

 

  Р Е Ш И:

            Възлага на кмета на община Хасково да създаде експертна комисия, която :

            - в срок до 31 март 2024г. да изготви предварителни разчети и проучвания за ефективността и ефикасността по всяка една от трите основи и да  запознае общински съвет Хасково с изготвените предварителни разчети и проучвания.

            -в срок до 01 септември 2024г. да изготви окончателни разчети и проучвания за ефективността и ефикасността по всяка една от трите основи, като ги съобрази с методиката приета с наредба на Министерството на финансите  и се заложи  критерий при определянето на ТБО „ преценка за социална поносимост, която да кореспондира със събираемостта“.

            - в срок до 01 септември 2024г. да се представи на общински съвет предложение за избор на една от формулите за определяне на ТБО.

 

  С уважение: ………………………

                                                                                  

 

                                               

Последна промяна: 9 Февруари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!