Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от Комисията за избор на съдебни заседатели, определена с Решение №945 от 14.07.2023 г. на Общински съвет - Хасково относно: Предложение за избор на съдебни заседатели за Районен ссъд - Хасково с мандатт 2024-2028 г.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Комисията за избор на съдебни заседатели, определена с Решение №945 от 14.07.2023 г. на Общински съвет- Хасково

ОТНОСНО: Предложение за избор на съдебни заседатели за Районен съд – Хасково с мандат 2024 – 2028 г.

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Във връзка с изтичане мандата на действащите съдебни заседатели, участващи в разглеждане на наказателни дела в Районен съд – Хасково и в изпълнение на Решение №945 от 14.07.2023 г., бе открита процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Хасково с мандат 2024-2028 г.

Определена бе Комисия от общински съветници за изготвяне на предложения за съдебни заседатели в състав: председател: Николай Николов и членове: Румен Стоянов, Исмаил Исмаил, Камен Тодоров, Антони Пашов, Тянка Дякова, Светослава Стоянова, Иван Минев и Богдан Кирилов.

Комисията за избор на кандидати за съдебни заседатели покани заинтересованите жители на община Хасково да входират необходимите документи за участие в откритата процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Хасково за мандат 2024 – 2028 г. в срок до 14.08.2023 г. вкл., като същите бяха заведени с входящ номер по реда на тяхното постъпване. На Общо събрание на съдиите от Окръжен съд – Хасково са определени 38 бр. съдебни заседатели за Районен съд – Хасково, като от тях 34 бр. трябва да бъдат предложени от Общински съвет – Хасково. В посочения срок постъпиха 25 бр. заявления на кандидати за съдебни заседатели.

Комисията проведе две заседания. На 15.08.2023 г. бяха разгледани всички постъпили документи от кандидатите за съдебни заседатели, като от 25 бр. кандидати, 24 бр. бяха одобрени. На 30.08.2023 г. бе проведено изслушването на допуснатите кандидати за съдебни заседатели, съгласно изискванията на чл.68 от Закона за съдбента власт.

На основание чл.68а, ал.3 от Закона за съдебната власт е изготвен Доклад на комисията, който е публикуван на интернет страницата на Общински съвет – Хасково и е приложен към Докладната записка.

Протоколите от заседанията на комисията също са на разположение в Общински съвет – Хасково.

Предвид изложеното Комисията за избор на съдебни заседатели, определена с Решение №945 от 14.07.2023 г. на Общински съвет – Хасково, предлага Общински съвет – Хасково да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

1.На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.68а, ал.4 от Закона за съдебната власт, Общински съвет – Хасково реши:

Определя кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Хасково с мандат 2024-2028 г., съгласно приложения списък.

2. Възлага на председателя на Общински съвет – Хасково да изпрати настоящото решение на председателя на Окръжен съд – Хасково, ведно с документите по чл.68, ал.3 от Закона за съдебната власт.

 

Председател на Комисията, избрана

с Решение №945 от 14.07.2023 г. на

Общински съвет – Хасково:

/Николай Николов/

Последна промяна: 31 Август 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!