Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на с.Долно Големанци, община Хасково относно: Учредяване право на преминаване през общински земеделски имоти с идентификатор 15429.20.24, находящ се в землището на к.Големанци

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Нежби Халил– Кмет на село Долно Големанци, община Хасково

ОТНОСНО: Учредяване право на преминаване през общински земеделски имот с идентификатор: 15429.20.24 /петнадесет хиляди четиристотин двадесет и девет, точка, двадесет, точка, двадесет и четири/, с НТП - Нива, находящ се в местност „КОДЖА ТАРЛА” землището на с. Големанци, Община Хасково, Област Хасково,

Уважаеми госпожи и господа общински съветници

Постъпило е искане от Халибрям Халибрям  с постоянен адрес: с.Долно Големанци,, Община Хасково, собственик на поземлен имот с идентификатор № 15429.20.20 по КККР на с. Големанци, Община Хасково, Област Хасково, одобрена със Заповед № РД-18-1549/04.09.2018г. на ИД на АГКК, с адрес на поземления имот: село Големанци, местност „КОДЖА ТАРЛА”, целият с площ: 1041 кв. м., с трайно предназначение на територията: земеделска, с НТП– нива, стар идентификатор: няма, с номер по предходен план: 020020, при граници и съседи ПИ с ии. № № 15429.20.11, 15429.20.24, 15429.20.19 и 15429.20.10, видно от Нотариален акт, вписан в СВ при ХРС под акт № 108, том 5, дело № 700, вх. № 1594, дв.в.х. рег. № 1586 от 27.03.2019г. за осигуряване достъп на имота му до обществен път и учредяване на право на преминаване през съседните земи.

От представените: нотариален акт за собственост, акт за частна общинска собственост и скици на имотите е видно, че и два поземлени имота- господстващия и служещия представляват земеделски земи, с начин на трайно ползване “нива”, съответно представляват “селскостопанско имущество” по смисъла на чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОСИ. По тази причина за учредяването на право на преминаване, приложима се явява специалната разпоредба на чл. 36 от ЗОСИ.

Съгласно чл. 36, ал. 2 от ЗОСИ, Кметът на кметството възлага на комисия от длъжностни лица да определи мястото за преминаване, като се спазва изискването да се причинява най- малка вреда на служещата земя, а също така да определи размера на обезщетението за вредите, които се причиняват на тази земя. Кметство село Долно Големанци, община Хасково няма достатъчно служители- като обща бройка и такива, които да притежават необходимите технически знания и умения, за да участват в такава комисия. С оглед на обстоятелството, че община Хасково разполага с по- голям капацитет и с необходимия ресурс, както и че искането на лицето първоначално е отправено до Кмета на Община Хасково, същият е издал Заповед № РД-123/03.02.2023г., с която е назначил необходпимата комисия. На 08.02.2023г. комисията е съставила протокол, с който е определила мястото на преминаване през общински имот с ид. № 15429.20.24 (общинска частна собственост, видно от АЧОС № 12667/12.12.2022г.) за достъп до имота на Халибрям Седат Халибрям с ид. № 15429.20.20, при спазване на законовото изискване да се причинява най- малка вреда на служещата земя. Приета е и скица- предложение за осигуряване на достъп от 3,50 м. ширина, с обща площ на преминаване 28 кв.м. В протокола е определен и размерът на дължимото обезщетение.

Разпоредбата на чл. 36, ал. 3 от ЗОСИ предвижда заповедта за предоставеното право на преминаване да бъде издадена от кмета на кметството, в чието землище се намират имотите. В тази връзка и съгласно чл. 31, ал. 2 от АПК преписката е изпратена по компетенстност на Кмета на село Долно Големанци, Община Хасково.

С оглед на обстоятелството, че имотът, през който следва да бъде учредено горепосоченото право на преминаване, е общинска частна собственост е необходимо Общински съвет- Хасково да даде съгласие.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал. 3 от ЗОСИ, предлагам Общински съвет– гр. Хасково да вземе следните:

Р Е Ш Е Н И Я:

1.Дава съгласие за учредяване, съгласно приложената скица- предложение, на възмездно право на преминаване през югоизточната част на общински земеделски поземлен имот с идентификатор № 15429.20.24 по КККР на с. Големанци, Община Хасково, Област Хасково, одобрена със Заповед № РД-18-1549/04.09.2018г. на ИД на АГКК, с адрес на поземления имот: село Големанци, местност „КОДЖА ТАРЛА”, целият с площ: 900 кв. м., с трайно предназначение на територията: земеделска, с НТП– нива, стар идентификатор: няма, с номер по предходен план: 020024, при граници и съседи ПИ с ии. № № 15429.49.42, 15429.20.19, 15429.20.20, 15429.47.24 и 15429.20.11, актуван с Акт за частна общинска собственост № 12667/12.12.2022г., вписан в Агенцията по вписванията в полза на Халибрям Халибрям, като собственик на подробно описания по- горе имот с ид. № 15429.20.20, находящ се в землището на с. Големанци, Община Хасково, област Хасково. Учреденото право на преминаване е с квадратура 28 кв.м. съгласно приложената скица- предложение. За учреденото право на преминаване собственикът на ползващия се имот ще заплаща ежегодно на Община Хасково обезщетение в общ размер на 34,00 лв.

2.Възлага на Кмета на село Долно Големанци, Община Хасково да извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.

 

 

НЕЖБИ ХАЛИЛ

Кмет на село Долно Големанци, Община Хасково

Последна промяна: 14 Юли 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!