Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ ОТНОСНО: ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА ОДИТЕН КОМИТЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от  СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ- КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

Относно: ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА ОДИТЕН КОМИТЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС), общините изграждат одитни комитети, които се състоят от 3 до 5 членове, включително председател, като най-малко две трети от тях са външни за организацията лица.

Съставът на одитните комитети се определя от Общинския съвет след провеждане на процедура за подбор по Наредбата за определяне състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор (Наредбата).

В изпълнение на чл. 18, ал.1 от ЗВОПС и чл. 3 от Наредбата, със Заповед № РД -363/10.04.2024  г. на Кмета на община Хасково е определен числен състав на одитен комитет от общо трима членове и е стартирана и проведена процедура за подбор на трима външни членове.

Във връзка с гореизложеното и в резултат от проведената процедура, завършила на 18.04.2024г.  е внесен проект на решение за определяне на състава на одитния комитет. Предлагам Общински съвет - Хасково да вземе следното:

 

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната админис­трация (ЗМСМА), във връзка с чл. 18, ал. 2 и 9 от Закона за вътрешния одит в публичния сек­тор и чл. 16, ал. 1, т. 3 от Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор, приета с Постановление № 24 на Министерския съвет от 2017 г. (ДВ, бр. 11 от 2017 г.,изм. и доп., бр.88 от 13.10.2020 г.), Общински съвет –Хасково

 

Р Е Ш И:

I. Определя поименния състав на членовете на одитния комитет, както следва:

  1. Емилия  Александрова
  2. Марияна   Ушева
  3. Мирослав  Георгиев

ІІ. Мандатът на членовете на одитния комитет е три години, считано от датата на приемане на настоящото Решение.

ІІІ. Одитният комитет се задължава да провежда заседания най-малко веднъж на два месеца.

IV. Външните членове получават възнаграждение, съгласно чл. 18, ал. 9 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор в размер на една минимална работна заплата за месец. За месеците, през които няма проведени заседания, възнаграждения не се дължат.

V. Членовете на одитния комитет да изпълняват своята дейност и правомощия съгласно изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор и Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ/П/

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

Последна промяна: 24 Април 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!