Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково: Прихващане на такса битови отпадъци /ТБО/ за 2021 г.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Прихващане на такса битови отпадъци /ТБО/ за 2021 г.

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

С Решение №241/18.12.2020 г. на ОбС – Хасково е определен размерът на ТБО за 2021 г. Решението е обжалвано пред съда и с Решение №634/16.12.2021 г. на Административен съд – Хасково, потвърдено с Решение №8642/06.10.2022 г. на Върховен административен съд, е отменено решението на общинския съвет в частта на т. II, подт.1, в частта ѝ, с която е определен размера на таксата за битови отпадъци за 2021г. за населението на гр. Хасково; подт.4 и подт.5, касаещо размера на ТБО за населението на гр. Хасково; за населението в селата в Община Хасково и за всички нежилищни имоти на предприятията.

Доколкото решението на общинския съвет представлява общ административен акт, то неговата частична отмяна има действие по отношение на всички лица, за които се прилага и то със задна дата.

Съгласно чл.180 от АПК оспорването на решението не спира неговото изпълнение, поради което до отмяната му от съда, то се прилага.

С Решение №241/18.12.2020 г. на ОбС – Хасково е бил определен по-висок размер на ТБО от дотогава действащия, съгласно Решение №240/19.12.2008 г., Решение №193/29.10.2004 г., всичките на Общински съвет - Хасково.

След частичната му отмяна следва да бъде възстановена разликата между определеният с него размер на ТБО и размерът на ТБО, който се определя съгласно дотогава действалите правила.

Доколкото следва да бъдат възстановени суми на голям брой субекти, то предлагам това да стане по служебен път, чрез прихващане на задълженията за 2023 г. Където това не е възможно да се случи, то следва да стане въз основа на подадено искане за възстановяване.

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет - Хасково да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.67 от ЗМДТ и чл.128 във вр. с чл.129, ал.1 от ДОПК, чл.17, ал.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково, Общински съвет - Хасково реши:

1.За 2021 г. за населението на гр. Хасково; за населението в селата в Община Хасково и за всички нежилищни имоти на предприятията, се прилага размерът на такса битови отпадъци, така както е определен в Решения на Общински съвет – Хасково, както следва:

1.1.За населението на гр. Хасково – в размер на 3.0 промила съгласно Решение №240/19.12.2008 г. на Общински съвет – Хасково.

1.2.За населението в селата в Община Хасково - в размер на 4.5 промила, съгласно Решение №193/29.10.2004 г. на Общински съвет – Хасково.

1.3.За всички нежилищни имоти на предприятията, когато не е подадена декларация за определяне на количеството на брой съдове – 12 промила върху данъчната оценка, съгласно Решение №193/29.10.2004 г. на Общински съвет – Хасково.

2.Таксата битови отпадъци за 2021 г., касаеща категорията субекти посочени в т.1 от настоящото решение, се преизчислява служебно и се съобщава на задължените лица.

3.Лицата, които са предплатили целия размер на такса битови отпадъци в срок до 30.04.2021 г., ползват отстъпка от 5% върху преизчисления размер.

4.След преизчисляване на дължимия размер на такса битови отпадъци за 2021 г., надвнесените суми подлежат на служебно прихващане или възстановяване по реда на ДОПК, а в случаите, когато по обективни причини не може да се извърши служебно, след депозиране на искане.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

/Станислав Дечев/

Последна промяна: 8 Декември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!