Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от Кмета на община Хасково относно:Учредяване право на ползване на пчелар за настаняване на пчелин върху земя – общинска собственост

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

ОТНОСНО: Учредяване право на ползване на пчелар за настаняване на пчелин върху земя – общинска собственост.

 

             Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

       В Община Хасково е постъпила молба с вх. № 94 Е-3625-1/10.11.2023г. от Екатерина Костова от гр. Кърджали, община Кърджали, ж.к. Възрожденци, бл. 21, ап. 39,  с искане за предоставяне от Община Хасково на земя от Общински поземлен фонд за настаняване на пчелин.

Заявителя желае да бъде настанен върху 2/два/дка от  имот с идентификатор: 53936.51.435, целият с площ – 240,201 дка с НТП – Друг вид дървопроизводителна гора, в землището на село Орлово, категория VII.

Имотът е актуван с акт за частна общинска собственост № 12877 от 27.11.2023г.

       В тази връзка предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е

         1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, и ал. 2 от ЗМСМА  чл. 11, ал. 2 от Закона  за пчеларството, във връзка чл. 39, ал. 2 и 3 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Хасково учредява право на ползване върху 2/два/ дка от имот частна общинска собственост с идентификатор: 53936.51.435 с площ – 240,201 дка  с НТП – Друг вид дървопроизводителна гора, в землището на село Орлово, община Хасково, област Хасково, категория VII на  Екатерина Костова, за срок от 10/десет/години, срещу цена от 250,00 лв./двеста и петдесет/ лева, годишен наем

         2.Възлага  на Кмета на община Хасково да подпише договор за учредяване право на ползване.

   

    

     СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ/п/

     Кмет на Община Хасково

 

Последна промяна: 8 Февруари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!