Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от Кмета на община Хасково относно:Прилагане на подробен устройствен план –план за улична регулация /Урегулиран Поземлен имот II-181 по плана на  с.Конуш, кв.16, общ. Хасково

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
  ХАСКОВО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

           

От  СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ Кмет на Община Хасково

ОТНОСНО: Прилагане на подробен устройствен план –план за улична регулация /Урегулиран Поземлен имот II-181 по плана на  с.Конуш, кв.16, общ. Хасково, /

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 Постъпило е заявление с рег.индекс.№94 З-477-1/26.07.2022г. от Златко Латунов като съсобственик  на УПИ II-181, кв.16, по плана на  с.Конуш, общ. Хасково за одобряване на проект за ПУП-ПР за съсобствения му УПИ II-181, находящ се в с. Конуш, кв.16, общ. Хасково . Съгласно становище на АГК при община Хасково. За поземлен имот с пл.181 е отреден УПИ II-181, кв.16 по плана на с. Конущ, одобрен със Заповед № 709/1991 г.  Проекта е изработен на основание чл.17, ал.2,т.3 от ЗУТ и за одобряването му е необходим предварителен договор за прехвърляне на собственост, съгласно чл.17 от ЗУТ. Подробния устройствен план предвижда към УПИ II-181 ,кв.16, по плана на  с.Конуш, общ. Хасково да бъде присъединена 12,00 кв.м. площ , която е част от общински  Поземлен имот с НТП-за улица с о.т.289 и о.т. 270 (ул. Голодейски) , по плана на с. Конуш, кв.16   Пазарната оценка на придаваемата част в размер на 12,00 кв.м. от  общински Поземлен имот с НТП-за улица с о.т.289 и о.т. 270 по плана на с. Конуш,кв.16 е изготвена от лицензиран оценител и е в размер на 215,00лева без ДДС.

          Предвид изложеното до тук,предлагам Общински съвет-Хасково до вземе следното:

РЕШЕНИЕ :

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1  от ЗОС  във връзка с процедура по реда на чл. 17, ал. 3 и 5 от ЗУТ ,чл.6,ал.1 от ЗОС,Общински съвет – Хасково :

     1. Обявява собствеността на частта от Поземлен имот с НТП - за улица с о.т.289 и о.т. 270 (ул. Голодейски) по плана на с. Конуш, кв.16 от 12,00 кв.м. от публична в частна общинска собственост.

     2. Дава съгласие да се придадат 12,00 кв.м. площ от общински Поземлен имот с НТП - за улица с о.т.289 и о.т. 270 (ул. Голодейски) по плана на с. Конуш, кв.16 към Урегулиран Поземлен имот II-181 по плана на с. Конуш, кв.16

      3. Упълномощава Кмета на Община Хасково да сключи предварителен договор със Златко Латунов и Бояна Димитрова за прехвърляне в собственост на частта от 12,00 кв.м. от  Поземлен имот с НТП - за улица с о.т. 289 и о.т. 270 (ул. Голодейски) по плана на с. Конуш, кв.16 при цена 215,00 лева без ДДС.

 

 КМЕТ НА ОБЩИНА

 ХАСКОВО:/п/

                /Станислав Дечев/

Последна промяна: 8 Февруари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!