Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от Кмета на община Хасково относно:Одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация на УПИ IV-34, кв. 13 и УПИ I, кв. 23 и плана за улична регулация на улица с о.т. 26 и о.т. 27 по плана на с. Големанци

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

ОТНОСНО: Одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация на УПИ IV-34, кв. 13 и УПИ I, кв. 23 и плана за улична регулация на улица с о.т. 26 и о.т. 27 по плана на с. Големанци, общ. Хасково.

 

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

  Предлагам на Вашето внимание:

  Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация на УПИ IV-34, кв. 13 и УПИ I, кв. 23 и плана за улична регулация на улица с о.т. 26 и о.т. 27 по плана на с. Големанци,     общ. Хасково. Проектът е съобщен на заинтересуваните лица с обявление в държавен вестник бр. № 56/30.06.2023г. В законоустановения срок не са постъпили възражения.

  Проектът е разгледан на заседание на Общинския експертен съвет и с решение по точка 14 от Протокол № 18/21.11.2023 г. е приет.  

  С оглед на горното предлагам Общински съвет Хасково да вземе следното

 

РЕШЕНИЕ:

   На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 16а, чл. 134, ал. 2, т.1 и т. 6 от ЗУТ и § 8, ал. 2, т. 1 от ПР на ЗУТ,

 

ОДОБРЯВА:

    Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация на УПИ IV-34, кв. 13 и УПИ I, кв. 23 и плана за улична регулация на улица с о.т. 26 и о.т. 27 по плана на с. Големанци, общ. Хасково.

С измененито на плана за улична регулация се заличава част от улица с о.т. 26 и о.т. 27 в участъка пред УПИ IV-34, кв. 13 и УПИ I, кв. 23 по плана на с. Големанци, общ. Хасково. Проектира се задънена улица с о.т. 27 и нова о.т. 69 като е предвидено обръщало за сметка на УПИ I, кв. 23. Проектира се продължение на улица с о.т. 25 и о.т. 26 до нова о.т. 70, като частта от поземлен имот с идентификатор 15429.97.163 по КК на з-ще с. Големанци се включва в строителните граници на населеното място.

С изменението на плана за регулация УПИ IV-34, кв. 13 и УПИ I, кв. 23 по плана на с. Големанци се обединяват в един общ урегулиран поземлен имот – УПИ XIX, кв. 13 с конкретно предназначение „за жилищни нужди и склад за селскостопанска техника“. Дворищнорегулационните линии на УПИ XIX, кв. 13 по плана на с. Големанци, общ. Хасково се поставят в съответствие с имотните граници на имот пл. № 34 и поземлен имот с идентификатор 15429.94.171 по КК на з-ще  с. Големанци.

Вследствие направеното изменение кв. 23 се заличава, а УПИ III, УПИ V и УПИ XVI, кв. 13 по плана на с. Големанци, общ. Хасково променят очертанията и площите си.

Планът за регулация е нанесен със зелени и кафеви линии, надписи и щрихи в графичната част на проекта.

На основание чл. 129, ал. 1, изр. второ и ал. 5 обявлението за решението да се изпрати за обнародване в „Държавен вестник“ в 7-дневен срок и да се публикува в 3-дневен срок на интернет страницата на Община Хасково.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обявяването в Държавен вестник чрез община Хасково пред Хасковския административен съд.

 

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ/п/

Кмет на Община Хасково

 

Последна промяна: 8 Февруари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!