Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Актуализиране Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2022 г.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Х А С К О В О

 

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А

от СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ – Кмет на община Хасково

 

Относно: Актуализиране годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2022 година

Уважаеми дами и господа общински съветници,

Община Хасково разполага със свободен имот представляващ:

1.Терен, находящ се в гр.Хасково, Парк “Ямача“- фрагмент детски сектор и футболно игрище, с площ 2000 кв.м.. Съгласно чл.108, ал.1 от ЗФВС обекта, може да се отдава под наем за срок до десет години. За целта следва да се актуализира годишната програма като се приеме списък по чл.104 от ЗФВС.

Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет –Хасково да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА , чл.8, ал.1 и ал.9 от ЗОС във връзка с чл.104 ал.1 от ЗФВС, Общински съвет-Хасково:

Актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2022 година , като приема списък на спортните обекти, които може да са обект на управление и разпореждане по ЗФВС:

СПИСЪК

По чл.104 от ЗФВС на спортни обекти, които може да са обект на управление и разпореждане по този закон.

1. Терен, находящ се в гр.Хасково, Парк “Ямача“- фрагмент детски сектор и футболно игрище, с площ 2000 кв.м., подлежащ на отдаване под наем чрез търг за срок до десет години с първоначално обявен месечен наем 550,00 лв.без ДДС.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Кмет на Община Хасково

 

Последна промяна: 6 Октомври 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!