Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Вземане на решение за отдаване под наем на земеделски имоти с предоставени права за управление на ОУ "Хр.Ботев" - с.Войводово

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

ОТНОСНО: Вземане на Решение за отдаване под наем на земеделски имоти с идентификатори: 53936.129.2 – нива в землище с. Орлово, 11867.16.10 – нива в землище с. Войводово, и 11867.18.38 – нива в землище с. Войводово с предоставени права за управление на ОУ ,,Христо Ботев” с. Войводово, и упълномощаване директора на ОУ ,,Христо Ботев” за провеждане на публично оповестен търг за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост.

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

В Община Хасково е постъпила Докладна записка с Рег. индекс: 67-105-2 /17.03.2023г. от Красимира  Димитрова – Директор на ОУ ,,Христо Ботев” с. Войводово, общ. Хасково с искане да се даде съгласие да бъдат отдадени под наем земеделски имоти – частна общинска собственост, с предоставени права за управление на ОУ ,,Христо Ботев” с .Войводово, както следва:

Поземлен имот с идентификатор: 53936.129.2 – нива с. Орлово, общ. Хасково, обл. Хасково, местност ,,Къра” с площ 120,033 дка, категория четвърта.

Поземлен имот с идентификатор: 11867.16.10 - нива с. Войводово, общ. Хасково, обл. Хасково, местност ,,Хамамджио” с площ 39,989 дка, категория четвърта.

Поземлен имот с идентификатор: 11867.18.38 – нива с. Войводово, общ. Хасково, обл. Хасково, местност ,,Трите чуки” с площ 6,601 дка, категория четвърта.

Представени са Актове за частна общинска собственост със слените номера: № вписан в Служба по вписвания под № 160 от 05.09.2013г., № 5453 вписан в Службата по вписвания под № 162 от 05.09.2013г. и 5454 вписан в Службата по вписвания под № 158 от 05.09.2013г. и справки за същите имоти, извършени от Служба по геодезия , картография и кадастър – град Хасково.

В тази връзка предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното:

Р Е Ш Е Н И Е

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14, ал. 1 от ЗОС, чл. 15, ал. 4 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково дава съгласие да бъдат отдадени под наем за срок от 10/десет/ години следните земеделски имоти – частна общинса собственост - Поземлен имот с идентификатор: 53936.129.2 – нива с. Орлово, общ. Хасково, обл. Хасково, местност ,,Къра” с площ 120,033 дка, категория четвърта.

- Поземлен имот с идентификатор: 11867.16.10 - нива с. Войводово, общ. Хасково, обл. Хасково, местност ,,Хамамджио” с площ 39,989 дка, категория четвърта.

- Поземлен имот с идентификатор: 11867.18.38 – нива с. Войводово, общ. Хасково, обл. Хасково, местност ,,Трите чуки” с площ 6,601 дка, категория четвърта.

Упълномощава директора на ОУ ,,Христо Ботев” с. Войводово, община Хасково, да предприеме необходимите действия за отдаване под наем на горепосочените имоти в т. 1, чрез публично оповестени търгове, съгласно чл. 77 от НУРОС и Наредбата за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ Изготвил:

Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 20 Април 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!