Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Възможност за кандидатстване на община Хасково по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Техническа помощ за инвестиции в зоологически градини"

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Х А С К О В О

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Станислав Дечев – кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Възможност за кандидатстване на Община Хасково по Процедура за предоставяне на БФП „Техническа помощ за инвестиции в зоологически градини“, по Програма „Околна среда“ 2021-2027.

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Министерството на околната среда и водите планира финансиране на общински зоологически градини чрез програма „Околна среда“ 2021-2027 (ПОС 2021-2027).

На 30.05.2023 г. в МСВ, Главна дирекция ПОС 2021-2027 (Управляващ орган на ПОС) проведе среща, относно възможностите, етапите и изискванията за финансиране на общински зоологически градини през периода 2021-2027 г.

УО на ПОС ще предоставяне средства за техническа подкрепа на общините като хоризонтална процедура – чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на Приоритетна ос 3 „Биологично разнообразие“, Процедура „Техническа помощ за инвестиции в зоологически градини“.

Целта на процедурата е да подпомогне последващото разработване на качествени проектни предложения за своевременно кандидатстване и финансиране на инвестиционни проекти по ПОС 2021-2027г. за ремонт/реконструкция на зоологически градини с цел изпълнение на консервационната им роля с приоритет застрашени/защитени местни видове.

Съгласно изискванията в Директивата за зоологическите градини е необходимо планирането на колекциите. Съгласно документа, зоопарковете имат значима консервационна роля и трябва да допринасят за опазване на биологичното разнообразие и генофонда на планетата. Другата важна насока, при разработването на проекта, е образователната роля, която трябва да имат зоопарковете в България.

Средствата, които ще се предоставят, са в размер до 200 000 лв. с ДДС за проектно предложение, в които се включват всички преки и непреки разходи (последните са за организация и управление, комуникация и визуализация и разработване на документации за провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнител по реда на ЗОП). Максималния срок за изпълнение е 12 месеца.

Дейностите обект на подкрепа са свързани с подготовката и разработването на:

1. План за развитие на зоологическата градина, включващ предварителни и обемно-устройствени проучвания за определяне разположението на обект, доказване на нормативната му допустимост и целесъобразността на инвестиционната идея.

2. План за колекция, който да включва и план за размножаване.

3. План за консервационни дейности (ако е приложимо)

4. План-график за изпълнение на дейностите за развитие на зоологическата градина при наличие на финансиране – в краткосрочен и дългосрочен план – с отговорници, срокове и индикативни бюджети по отношение на краткосрочните дейности (от 3 до 5 години).

5. Техническо задание за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически проект“ или във фаза „идеен проект“ за идентифицираните строителни дейности.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Техническа помощ за инвестиции в зоологически градини“ по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г., предлагам на Общински съвет – Хасково, да вземе следното решение:

Р Е Ш Е Н И Е:

Дава съгласие Община Хасково да кандидатства с проектно предложение по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Техническа помощ за инвестиции в зоологически градини“ по Програма „Околна среда“ 2021-2027

Възлага на Кмета на Община Хасково да извърши всички необходими правни и фактически действия по т.1.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО:

/Станислав Дечев/

Последна промяна: 2 Август 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!