Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Възлагане на услуга по изготвяне на Горскостопански план на горските територии, собственост на Община Хасково в териториалния обхват на ОП "Общинско лесничейство" - Хасково.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

Относно: Възлагане на услуга по изготвяне на Горскостопански план на горските територии, собственост на Община Хасково в териториалния обхват на ОП „Общинско лесничейство“, Хасково.

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Във връзка с нуждата от стопанисване на горските територии – собственост на Община Хасково, има изготвен Горскостопански план, който съгласно разпоредбите на Закона за горите е за ревизионен период от 10 години – конкретно: 2014-31.12.2023г.. Съответно актуалността на същия и възможността да се извършват дейности съгласно планираното в него, ще бъдат ограничени до края на календарната 2023г..

Гореописаното обосновава нуждата от възлагане за навременно изготвяне на нов Горскостопански план за следващия планови период – 2024-2033г.. В тази връзка, с Решение №742 на Общински съвет – Хасково от 14.10.2022г., е дадено съгласие да бъде възложено изготвянето на “Задание за изработване на горскостопански план за горските територии, собственост на Община Хасково, област Хасково”. В изпълнение на цитираното Решение, е възложено и изработено Задание, като същото е разгледано от комисия, назначена от Директора на РДГ Кърджали и одобрено от последния на 31.01.2023г..

Съгласно законовите разпоредби на база одобреното Задание и при вече започнала инвентаризация на горските територии в обхвата на ТП “Държавно горско стопанство Хасково” (Проведено първо Лесоустройствено заседание по реда на чл.34, ал.1 от Наредба №18 от 7 октомври 2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии на 19.06.2023г.), следва незабавно да се пристъпи към изготвяне на нов Горскостопански план чрез възлагане на услугата по изработката му на правоспособни лица.

С оглед прогнозната стойност на услугата, възлагането следва да стане чрез обявяване на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Предвид изложеното, предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 13, ал.1, ал.4 и ал.7 от Закона за горите и във връзка с чл.7, ал. 3 и чл.63, ал.1, ал.5, ал. 6, ал.7 и чл.83, ал.4 от Наредба № 18 от 7 октомври 2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии, Общински съвет – Хасково реши:

С цел определяне на изпълнител на услугата по изработване по одобрено Задание на нов Горскостопански план за периода 2024-2033г. за горските територии, собственост на Община Хасково, в териториалния обхват на ОП „Общинско лесничейство“, Хасково, да бъде обявена обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки.

Възлага на Кмета на Община Хасково да предприеме необходимите действия по изпълнение на Решението на Общински съвет – Хасково по горната точка 1-ва.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО:

/Станислав Дечев/

Последна промяна: 6 Юли 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!