Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Възлагане изготвянето на задание за изработване на Горскостопански план на община Хасково за ревизионен период 2024-2033 г.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Възлагане изготвянето на Задание за изработване на Горскостопански план на Община Хасково за ревизионен период 2024-2033 г.

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

С рег.индекс: П-353-24 от 26.09.2022 г. в Община Хасково постъпи Доклад от директора на ОП „Общинско лесничейство“ – гр.Хасково, с който уведомява, че на 31.12.2023 г. изтича срока на ревизионния период за стопанисването на горските територии, съгласно Горскостопанския план и плана за защита от пожари на горските територии, собственост на Община Хасково, утвърден със Заповед №251/29.04.2015 г. на Директора на РДГ – гр.Кърджали.

На основание чл.13 от Закона за горите и във връзка с изтичащия ревизионен период на Горскостопанския план на Община Хасково /01.01.2014 г. – 31.12.2023 г./, е необходимо да бъде възложено изготвяне на Задание за изработване на Горскостопански план на Община Хасково за ревизионен период 2024-2033 г. по реда на чл.63 от Наредба №18/07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии.

Съгласно чл.7, ал.3 от Наредба №18/07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии, „Инвентаризацията на горските територии, изработването на горскостопанските карти, плановете за ловностопански дейности и за дейностите по опазване от пожари се възлагат в годината, предхождаща извършването на инвентаризацията.“

С оглед на гореизложеното предлагам Общински съвет - Хасково да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.13, ал.1, ал.4 и ал.7 от Закона за горите и чл.7, ал.3 и чл.63, ал.7 от Наредба №18/07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии, Общински съвет - Хасково реши:

1.Да бъде възложено на лице/а/, вписано/и/ в Публичния регистър по чл.235 от Закона за горите и с валидно удостоверение за регистрация за дейностите по чл.233, ал.1, т.3 от ЗГ, изготвяне на Задание за изработване на Горскостопански план на Община Хасково за ревизионен период 2024-2033 г., съгласно Приложение №17 към чл.63, ал.1 от Наредба №18/07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии.

2.Възлага на Кмета на Община Хасково да предприеме необходимите действия по изпълнение на т.1 от решението.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

/Станислав Дечев/

Последна промяна: 6 Октомври 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!