Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Увеличаване общата численост на Общинска администрация Хасково

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Увеличаване общата численост на общинска администрация - Хасково

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Съгласно Закона за управление на отпадъците, кметът на общината отговаря за предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища, а Общинският съвет приема наредба, с която да определи условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци, на територията на общината.

Общински съвет – Хасково е приел Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Хасково /Наредбата/, в която са уредени контрола и санкциите за нарушаване на разпоредбите ѝ. Контролът се осъществява от оправомощени от кмета на общината длъжностни лица.

Към настоящия момент контрол по тази наредба се осъществява от служители в сектор КОРЗ, които са 10 щатни бройки. Те, освен контрол по наредбата, осъществяват контрол и по всички останали наредби на общината, както и по редица закони /напр. ЗДвП, ЗВМД, Закона за здравето, ЗПБ и др./.

Малката численост на сектора, широкият обхват на контрол, който упражняват служителите в него, както и необходимостта контрол да се осъществява ежедневно /вкл. събота и неделя, както и след работното време на администрацията/, правят невъзможно осъществяването на ефективен контрол.

През последните години се забелязва постоянното създаване на нерегламентирани сметища. Освен тях се наблюдава и безразборното изхвърляне на отпадъци от страна на недобросъвестни граждани, като ярък пример за това е замърсяването на изграждащия се в момента парк на 10-ти Родопски полк.

Ето защо е необходимо да бъде увеличена числеността на общинската администрация, с цел назначаване на служители, които да отговарят за контрола по чистота на територията на община Хасково.

С настоящата докладна записка предлагам общата численост на общинска администрация - Хасково да бъде увеличена с 6 (шест) щатни бройки, считано от 01.01.2023 г. Доколкото тези служители ще отговарят за контрола на чистота, средствата за дейността им следва да бъдат предвидени в план-сметката за разходите от такса битови отпадъци и да бъдат калкулирани при определяне на размера ѝ.

Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет - Хасково да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, Общински съвет - Хасково реши:

1.Увеличава с 6 (шест) щатни бройки числеността на общинска администрация – Хасково, считано от 01.01.2023 г.

2.Одобрява обща численост на общинска администрация – Хасково от 268 щатни бройки, считано от 01.01.2023 г.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

/Станислав Дечев/

Последна промяна: 8 Декември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!