Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Утвърждаване на текущи и инвестиционни разходи за 2023 г. при спазване разпоредбите на Закон за прилагане на разпоредби на ЗДБ на РБългария за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуря

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

ОТНОСНО: Утвърждаване на теущи и инвестиционни разходи за 2023 година при спазване разпоредбите на ЗАКОН за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 година, Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 година и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 година

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Като прецедент за втора поредна година към настоящия момент няма приет и влязъл в сила Закон за държавния бюджет на Република България за текущата година. Този факт влияе върху изготвянето и срока за приемане на общинския и ограничава бюджетните му взаимоотношения с държавата до размера на достигнатите нива от предходния период, с изклкючение на добавките по функции в резултат на актуализирания размер на МРЗ.

С разпоредбата на чл. 6, ал. 1 от Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 година, Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 година и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 година е регламентирано как и в какви размери се извършват разходите по бюджетите на общините до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 година. По този начин законодателят е осигурил гаранции, че няма да се възпрепятства или спре дейността на общината, но едновременно с това поставил и ограничения. Определен е праг за извършване на разходи – до размера им, извършен за същия период на предходната година, при отчитане на влезли в сила нормативни актове, а разходите за персонал и ангажименти с незабавна реализация – до фактическия им размер за съответния месец през 2023 година. Посочил е, че разходите за местни дейности могат да бъдат извършвани в размери по– големи от разходите за същия период на предходната година, до размера на собствените приходи на общината за съответния период, бюджетните взаимоотношения с централния бюджет с други бюджети и сметки за средства от Европейския съюз по чл. 45, ал. 1, т. 3 от ЗПФ, заемните средства на общината и наличните средства от преходни остатъци по бюджета на общината. До приемането на ЗДБРБ за 2023 година целевата субсидия за капиталови разходи за 2023 година е уточнено, че ще се получава от общините по реда на чл. 54 от ЗДБРБ за 2022 година. Сумите ще се зареждат като лимит за разплащане в СЕБРА въз основа на заявки при условията и реда, определени от министъра на финансите. Регламентирано е, че до размера на целевата субсидия за капиталови разходи, определена с чл. 51 от ЗДБРБ за 2022 г. и чл. 1, ал. 1, т. 1 от ПМС № 229/29.07.2022 година в размер на 3 271 400 лв., общинският съвет може да одобри за 2023 година разпределението на средствата от тази субсидия по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи. На база на представената информация и съобразно анализ на инвестиционните обекти, тяхното финансиране и етап на реализация, посочената сума предлагам да бъде разпределена по обекти, както следва:

„Реконструкция на корекцията и възстановяване на проводимостта на река Хасковска – участък „Запад“ – 1 773 891 лв.;

„Благоустрояване на междублокови пространства в УПИ III,кв.788 по плана на гр. Хасково“ – 60 629 лв.;

„Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа в участъци по ул. „Булаир", от ул. "Дунав“ до бул. „Съединение“, по ул. "Криволак" в участък от ул. "Булаир" до ул. "Генерал Колев" и по ул. "Генерал Колев“ от ул. "Криволак" до бул. "Съединение" – 774 636 лв.;

„Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа участък по ул. „Тракия", от ул. "Генерал Столетов" до ул. „Бяло море“- 342 732 лв.;

„Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа в ж. к-с "Бадема", участък по ул. "22-ри септември", от кръстовището с ул."Лесткър" до кръстовището с ул."Зеленика" – 267 660 лв.;

„Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа в участък по ул. "Константин Симидчиев", от ул."Георги Кирков" до пл. "Спартак" - 51 852 лв.

така е определено, че до приемането на бюджета на общината общинския съвет, по предложение на кмета на общината, може да одобри извършването на капиталови разходи за сметка на преходни остатъци от целева субсидия за капиталови разходи, от общински приходи и заемни средства, както и за сметка на постъпили приходи през 2023 година. В тази връзка са разработени инвестиционни обекти за Община Хасково за финасиране със собствени средства, подробна информация за които е представена в Приложение № 1 към докладната записка. За част от тях е открита процедура по възлагане и/или е сключен договор за възлагане на обществена поръчка и са поети ангажименти за разходи в предходната година.

С цел осигуряване на ритмичността на работата в общината, общинският съвет по предложение на кмета на общината може да утвърждава спортни, културни и други календари на събития, както и местни политики, дейности, помощи и инициативи, които осигурява със собствени средства и реализира през 2023 година. Във връзка с това предлагам:

Приложение № 2 Спортен календар на Община Хасково за 2023 г. в размер на 120 000 лв., съгласно Протокол от 15.02.2023 г. Изготвен е на база постъпили докладни записки и предложения от спортни клубове за включване на организираните от тях предстоящи спортни събития;

Приложение № 3 Културен календар на Община Хасково за 2023 година в размер на 385 000лв., съгласно Протокол от 16.02.2023 г. след разглеждане на предложенията от комисия;

Субсидия за културни институции, състави и дружества в сферата на изкуството и културата за 2023 г. в размер на 220 000 лв.;

Субсидия за спортни клубове за развитие на детско-юношеския спорт на територията на община Хасково за 2022 г. в размер на 330 000 лв.;

Субсидия за спортни колективни клубове с възрастова група „Мъже“ на територията на общината в размер на 150 000 лв., както следва:

Футболен клуб „Саяна Хасково“ – 100 000 лв.;

Баскетболен клуб „Хасково“ – 35 000 лв.;

Хандбален спортен клуб „Асти 91“ – 15 000 лв.

Предвид гореизложеното предлагам на Общински съвет - Хасково да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 6, ал. 1 от Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 година, Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 година и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 година, ФО– 1/20.01.2023 година относно изготвянето и представянето през 2023 година на месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от ЕС, на сметките за чужди средства на общините, за капиталовите разходи, чл. 10 от ПМС № 7/19.01.2023 година за уреждане на бюджетните отношения през 2023 година Общински съвет – Хасково:

1.Приема разчет за финансиране на капиталови разходи по обекти и източници на финансиране на Община Хасково за 2023 г. съгласно Приложение № 1.

2.Приема културен календар за 2023 г. на Община Хасково в размер на 385 000 лв., съгласно Приложение № 3.

3.Приема спортен календар за 2023 г. на Община Хасково в размер на 120 000 лв. съгласно Приложение № 2.

4.Определя субсидия за културни институции, състави и дружества в сферата на изкуството и културата за 2023 г. в размер на 220 000 лв.

5.Определя субсидия за спортни клубове за развитие на детско-юношеския спорт на територията на Община Хасково за 2023 г. в размер 330 000 лв.

6.Определя и разпределя субсидия за спортни колективни клубове с възрастова група „Мъже“ на територията на Община Хасково за 2023 г. в размер на 150 000 лв., както следва:

Футболен клуб „Саяна Хасково“ – 100 000 лв.;

Баскетболен клуб „Хасково“ – 35 000 лв.;

Хандбален спортен клуб „Асти 91“ – 15 000 лв.

7.Одобрява разпределението за 2023 година на средствата от целева субсидия за капиталови разходи, определена с чл. 51 от ЗДБРБ за 2022 година и чл. 1, ал. 1, т. 1 от ПМС № 229 от 29 юли 2022 година, в размер на 3 271 400 лв., както следва:

„Реконструкция на корекцията и възстановяване проводимостта на река Хасковска – участък „Запад“ – 1 773 891 лв.;

„Благоустрояване на междублокови пространства в УПИ III, кв. 788 по плана на гр. Хасково“ – 60 629 лв.;

„Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа в участъци по ул. „Булаир", от ул. "Дунав“ до бул. „Съединение“, по ул. "Криволак" в участък от ул. "Булаир" до ул. "Ген. Колев" и ул. "Ген. Колев“ от ул. "Криволак" до бул. "Съединение" – 774 636 лв.;

„Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа участък по ул. „Тракия", от ул. "Ген. Столетов" до ул. „Бяло море“- 342 732 лв.;

„Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа в ж. к-с "Бадема", участък по ул. "22- ри септември", от кръстовището с ул. "Лестър" до кръстовището с ул. "Зеленика" – 267 660 лв.;

„Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа в участък по ул. "Константин Симидчиев", от ул. "Георги Кирков" до пл. "Спартак" - 51 852 лв.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

 

РВ/ТС

Последна промяна: 9 Март 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!