Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от Кмета на община Хасково относно: Утвърждаване броя на кметските наместници в Община Хасково във връзка с чл. 25 от ПМС № 13/29.01.2024 г

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

от Станислав Дечев- Кмет на Община Хасково

ОТНОСНО: Утвърждаване броя на кметските наместници в Община Хасково във връзка с чл. 25 от ПМС № 13/29.01.2024 г.

 

  Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Съгласно разпоредбите на чл. 25, ал. 1 от ПМС № 13/29.01.2024 г., министерският съвет одобрява допълнителни трансфери по бюджетите на общините за възнаграждения и осигурителни вноски на кметски наместници в общинска администрация. Разпределението на средствата по общини се извършва въз основа на информация за броя на кметските наместници, определен от общинските съвети.

Към настоящия момент съгласно нормативната уредба в рамките на Община Хасково има едно населено място, в което не е произведен избор за кмет на кметство, тъй като съгласно чл.14 от ЗАТУРБ необходимо условие за създаване на кметство е наличие на население с постоянен адрес над 100 души, а именно село Любеново. Според чл. 46а от ЗМСМА в населените места, които не са административен център на кметства, кметът на общината може да назначи за срока на мандата кметски наместници в съответствие с утвърдената численост и структура на общинската администрация.

Съгласно утвърдената от Общински съвет - Хасково структура и обща численост на общинската администрация (правомощие по чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА), в селата, в които не са проведени избори за кмет на кметство, са назначени кметски наместници.

С оглед на предоставената в чл. 25 от ПМС 13/29.01.2024 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2024 г. възможност за получаване на допълнителен трансфер от държавния бюджет за възнаграждения и осигурителни вноски на кметските наместници, Общинският съвет следва да утвърди броя на кметските наместници на територията на Община Хасково.

 

Предвид гореизложеното предлагам на Общински съвет – Хасково да приеме следното

 
РЕШЕНИЕ  

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 25 от ПМС № 13/29.01.2024 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2024 година, Общински съвет – Хасково:

1. В съответствие със структурата и числеността на общинска администрация – Хасково, утвърждава 1 /един/ брой кметски наместник.

 

Станислав Дечев /п/

Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 8 Февруари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!