Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от Кмета на община Хасково относно: Установяване на партньорство и поемане на ангажимент от страна на Община Хасково за продължаване и развитие на предоставянето на социална услуга „Приемна грижа” по линия на процедура BG05SFPR002-2.006

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Х А С К О В О               

                                              

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Станислав Дечев – кмет на Община Хасково

ОТНОСНО:   Установяване на партньорство и поемане на ангажимент от страна на Община Хасково за продължаване и развитие на предоставянето на социална услуга „Приемна грижа” по линия на процедура BG05SFPR002-2.006, Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Община Хасково изпълнява проект „Приеми ме 2015”, BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) в практиката на добро партньорство с Агенция за социално подпомагане (АСП), чрез Дирекция „Анализ, административно и информационно обслужване”. По смисъла на партньорското споразумение между страните - Община Хасково е доставчик на услугата „приемна грижа” като създава организация и управление на Проекта на областно ниво и сформира областен екип за управление на проекта (ОЕУП). Социалната услуга „приемната грижа” по същество включва дейности по набиране и оценяване на кандидати за приемни семейства, обучение, взаимно адаптиране, настаняване и отглеждане на дете в приемно семейство, подкрепа и наблюдение.

Във връзка с постъпила покана за установяване на партньорство с АСП е създадена възможност за продължаване на модела и осигуряване на приемственост на дейностите по проект „Приеми ме 2015” по линия на Компонент 1 по проект „Повишаване на капацитета на служителите на агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила” – Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021 – 2027, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.006, фокусирана върху продължаване и развитие на приемната грижа.

Новата операция допълва и надгражда операция „Приеми ме 2015”, финансирана по ОП РЧР, насочена е към усъвършенстване и разширяване обхвата на приемната грижа и затвърждава предоставянето ѝ на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда, поставяйки и специален фокус върху развитието на „специализирана приемна грижа“.

Планираният период на изпълнение на проекта е за срок от 12 месеца. Реализирането му ще включва различни дейности, като основните от тях са:

  • Дейност 1 – Популяризиране на приемната грижа;
  • Дейност 2 - Продължаваща подкрепа за Областните екипи по приемна грижа (ОЕПГ) и  Консултативен експертен съвет (КЕС);
  • Дейност 3 - Предоставяне на приемна грижа по областен модел на организация и управление;
  • Дейност 4 - Обучение, подкрепа и супервизия на всички ангажирани специалисти в дейностите по набиране на кандидати за приемни родители, подкрепа и наблюдение на приемните семейства при отглеждането на настанените в тях деца;
  • Дейност 5 – Координационни работни срещи;
  • Дейност 6 - Осъществяване на мониторинг на качеството на приемната грижа.

Всички от горепосочените дейности запазват досегашния областен модел на приемната грижа, утвърден от проект „Приеми ме 2015“, включително структурата на Областния екип по приемна грижа, обучения, супервизии и т.н. от настоящото изпълнение. В получената от АСП покана е отбелязано, че Общината не е задължена да осигури съфинансиране. Разходите за отделните дейности, по които Община Хасково има ангажимент са предвидени в националния бюджет (за Дейност 3) и по Програма „Развитие на човешките ресурси“ (за Дейност 2 и 4). Останалите дейности са от компетенцията на Агенцията за социално подпомагане.

Във връзка с изключителното значение и важност на приемната грижа, която е алтернатива на настаняването на деца в социални услуги, АСП е изразила своето отношение към Община Хасково като ключов партньор, който може да подобри благосъстоянието на децата, продължавайки модела и осигурявайки приемственост на дейностите по проект „Приеми ме 2015“.

Община Хасково има готовността да предприеме съответните действия по установяване на партньорство с АСП по отношение на новата операция. За целта е необходимо представяне на Решение на ОбС – Хасково, с което се изразява съгласие за одобрение на партньорството по проекта и делегиране на правомощията за подписване на Споразумение за партньорство с АСП.

Налице са законовите изисквания и необходимост от разпореждане за предварително изпълнение на решението на Общинския съвет, което ще ускори значително практическите действия по продължаване и реализиране на проекта и социалната услуга „приемната грижа“. Съгласно чл.60 от АПК, в административния акт може да се включи разпореждане за предварителното му изпълнение, когато това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните - в защита на особено важен неин интерес.

В тази връзка, предлагам Общински съвет – Хасково, като вземе предвид изложените мотиви и на основание чл.60, ал.1 и ал.3 от АПК да допусне предварително изпълнение на решението.

На основание гореизложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка чл. 21. ал. 2 и във връзка с изискванията на процедура BG05SFPR002-2.006, Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 и Условията за кандидатстване и партньорство:

  1. Общински съвет - Хасково дава съгласие Община Хасково да установи партньорски взаимоотношения с Агенция за социално подпомагане (АСП);
  2. Общински съвет - Хасково дава съгласие за предприемане на действия за продължаване и развитие на предоставянето на социална услуга „Приемна грижа“ в установено партньорство с АСП, като делегира право на Кмета на Община Хасково да подпише Споразумение за партньорство с АСП по проекта и Споразумение за средствата, предоставяни от републикансия бюджет;
  3. Възлага на кмета на Община Хасково да извърши всички необходими правни и фактически действия по т.1 и т.2 от настоящото решение;
  4. На основание чл.60, ал.1 и ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет -  Хасково допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

Приложение:

Проект на Споразумение между кандидат и партньор, Компонент 1

Проект на Споразумение за средствата, предоставяни от републиканския бюджет

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО:                                             

 /Станислав Дечев/п/

  

 

Последна промяна: 8 Февруари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!