Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от Кмета на община Хасково относно: Уреждане на отношения между Община Хасково и „Българска банка за развитие“ ЕАД

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: уреждане на отношения между Община Хасково и „Българска банка за развитие“ ЕАД

           

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
 

Община Хасково е ответник по т.д. 145/2021 г. по описа на Окръжен съд – Хасково, като делото към настоящия момент предстои да се разгледа от Върховен касационен съд. По въпросното дело общината е осъдена да заплати на изпълнител по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради (НПЕЕМЖС) по договор за обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1 т. (1-5) и ал.2 от ЗУТ, изготвяне на технически паспорт, както и извършване на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност и сертифициране по реда на ЗЕЕ, договорени и изпълнени дейности, но останали незаплатени. По същото дело общината е предявила обратен иск срещу „Българска банка за развитие“ ЕАД за същата сума и е спечелила на две инстанции.

Към настоящия момент в Община Хасково е постъпило писмо от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, с което ни уведомява, че е осигурено финансиране за нефинансираните сгради по НПЕЕМЖС, които са имали сключен договор за финансиране, но не са получили такова. Условие за получаване на това финансиране е, да бъдат прекратени сключените договори за финансиране по НПЕЕМЖС.

Община Хасково има възможност да обнови 10 жилищни блока, като 4 от тях (с административни адреси: ул. Акация №5, бул. Илинден №40-56, ул. Акация 42-46, ул. Червена стена №1-3-5) са предмет на посоченото по-горе дело, за които „Българска банка за развитие“ ЕАД отказва да сключи споразумение за прекратяване на договорите за финансиране по НПЕЕМЖС с мотив, че се водят съдебни дела. Стойността на дължимата сума от страна на „Българска банка за развитие“ ЕАД към Община Хасково, по договорите за финансиране на горепосочените сгради, е в размер на 48 119,88 лева, като към тази сума се дължи лихва от датата на предявяване на обратния иск.

След проведени разговори с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, общината бе уведомена, че ще получи финансиране за въпросните 4 жилищни блока, само ако направи отказ от иска си.

При направа на отказ от иска срещу „Българска банка за развитие“ ЕАД означава, че общината следва да поеме извършените разходи за обследване по НПЕЕМЖС. В същото време една значителна част от населението на общината би получила възможност да обнови жилищните си сгради, тъй като в посочените 4 сгради има общо 408 жилищни обекта-апартаменти.

Политиката в областта на енергийната ефективност е съществен елемент от националната и европейската енергийна стратегия и средство за противодействие на  климатичните промени.

Ползите от обновяването включват подобряване на енергийните характеристики на жилищните сгради, достигане на минимум клас на енергопотребление „В“ след прилагане на мерките, намаление на енергийното потребление, както и редуциране на емисиите на парникови газове, постигане на 30% спестяване на първична енергия за всеки обект, ресурсна ефективност, икономическа целесъобразност, намаляване на енергийната бедност, чрез намаляване на разходите за енергия, подобряване на условията и качеството за живот на населението в град Хасково.

Икономическите, социалните и екологичните ползи от технологично обновление и модернизиране на сградния фонд за жителите на града са неоспорими и в голяма степен надвишават в пъти разходите, които ще поеме общината.
 

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет – Хасково да приеме следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:
 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково дава съгласие, Община Хасково да направи отказ от обратния си иск срещу „Българска банка за развитие“ ЕАД по т. д. №145/2021 г.  по описа на Окръжен съд – Хасково, а присъдените по делото главница, лихви и разноски към изпълнителя по договора, да останат за сметка на бюджета на Община Хасково.

                       

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

        /Станислав Дечев/

Последна промяна: 14 Декември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!