Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от Кмета на община Хасково относно: Упълномощаване директора на ОУ „Св. Иван Рилски” –  гр. Хасково за провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост

 

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от  Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

ОТНОСНО: Упълномощаване директора на ОУ „Св. Иван Рилски” –  гр. Хасково за провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост
 

         Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

С вх.№67-103-4 от 06.12.2023 г. е постъпила Докладна записка от директора на ОУ „Св. Иван Рилски” - гр. Хасково, с която се иска да бъде дадено съгласие за отдаване под наем на обект - публична общинска собственост – Павилион за закуски- стационарен, находящ се в двора на ОУ „Св. Иван Рилски” –  гр. Хасково, целият с обща площ 41,00 кв.м., от които 36,00 кв. търговска площ и 5,00 кв.м. складова площ, разположен по одобрена схема в поземлен имот с идентификатор № 77195.712.246 по КККР на гр. Хасково, с административен адрес: гр. Хасково, бул. "Георги Сава Раковски" № 24.

На основание чл.15, ал.5 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост „Отдаването под наем на части от имоти – публична общинска собственост, предоставени безвъзмездно за управление на училища, детски градини и обслужващи звена, се извършва от директорите на съответните заведения, след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс по реда на тази наредба за срок до 10 години. Процедурата по провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс се открива с решение на Общински съвет. В комисията по провеждането на търга участва задължително представител от общинска администрация.”

Във връзка с гореизложеното е необходимо Общински съвет – Хасково да вземе решение за упълномощаване на директора на ОУ „Св. Иван Рилски” - гр.Хасково да проведе публичен търг или публично оповестен конкурс за гореописания имот.
 

Предвид изложеното предлагам, Общински съвет – Хасково да вземе следното
 

Р Е Ш Е Н И Е:

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.15, ал.5 и чл.77 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково дава съгласието си да бъде отдаден под наем за срок до 10 /десет/ години, следния недвижим имот – публична общинска собственост - Павилион за закуски- стационарен, находящ се в двора на ОУ „Св. Иван Рилски” –  гр. Хасково, целият с обща площ 41,00 кв.м., от които 36,00 кв. търговска площ и 5,00 кв.м. складова площ, разположен по одобрена схема в поземлен имот с идентификатор № 77195.712.246 по КККР на гр. Хасково, с административен адрес: гр. Хасково, бул. "Георги Сава Раковски" № 24, при първоначално обявен месечен наем 82,00 лв. без ДДС.

2. Упълномощава директора на ОУ „Св. Иван Рилски” - гр.Хасково да предприеме необходимите действия за отдаване под наем на горепосочения имот, чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, съгласно Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост и Наредбата за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост.

 

КМЕТ НА
ОБЩИНА ХАСКОВО:

/СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ/

Последна промяна: 15 Декември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!