Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Учредяване право на строеж върху имот - частна общинска собственост в ПИ с идентификатор №77195.729.68 по КК на гр.Хасково

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

 

Относно: Учредяване право на строеж върху имот – частна общинска собственост в ПИ с идентификатор № 77195.729.68 по КК на гр. Хасково.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Община Хасково е постъпило заявление с рег. индекс: 94 Д-5276-3/ 30.11.2022г. от Денис Андреев, чрез пълномощника си Десислава Атанасова, упълномощена с пълномощно №352/02.12.2022г. на нотариус Капка Войнска в район на действие РС Хасково с рег. № 8189 на Нотариалната камара за учредяване право на строеж за пристройка на обект: „Реконструкция на съществуваща жилищна сграда надстройка с два етажа и пристройка на три етажа“- Изменение по чл. 154 от ЗУТ – тераси на ет. 2 и ет. 3 , с РЗП 25,20 кв. м., на сграда с идентификатор 77195.729.68.1, находяща се в ПИ частна общинска собственост с идентификатор 77195.729.68 по КККР на гр. Хасково (ул. „Искра“ № 21).

Видно от Нотариален акт за дарение на недвижим имот №37, том I, рег. №846, дело №32 от 2019г., Денис Андреев е собственик на сграда с идентификатор 77195.729.68.1, находяща се в ПИ с идентификатор 77195.729.68 по КККР на гр. Хасково (ул. „Искра“№21).

С Договор от 08.04.2020г., Община Хасково е учредила в полза на Денис Андреев, право на строеж за обект: „Реконструкция на съществуваща жилищна сграда, надстройка с два етажа и пристройка на три етажа“ за РЗП 342,00 кв.м. на сграда с идентификатор 77195.729.68.1, като строежът е реализиран съгласно договореното.

Заявителят е представил одобрен инвестиционен проект (от 28.11.2022г.) за обект: „Изменение по чл.154 от ЗУТ – тераси на ет.2 и ет.3“ пристройка във връзка с реализиране на строеж: „Реконструкция на съществуваща жилищна сграда, надстройка с два етажа и пристройка на три етажа“ с РЗП 25,20 кв.м. на сграда с идентификатор 77195.729.68.1.

Данъчната оценка на вещното право е на стойност 597,40 лв. (петстотин деветдесет и седем лева и четиридесет стотинки).

Цената, представляваща стойността на право на строеж изчислена според разпоредбите на чл. 15 от Наредбата за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на НУРОС е 1008,00 лв. (хиляда и осем лева) без ДДС.

ПИ с идентификатор 77195.729.68 е частна общинска собственост, актуван с АОС № 3240 от 23.04.2009г., вписан на 02.07.2009г., под №22, том XI, рег. №4208 в ХРС - Служба по вписванията – Хасково.

На основание чл.61, ал.1 и ал.2 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет – Хасково, правo на пристрояване на сграда построена върху имот – частна общинска собственост се учредява, след решение на Общински съвет - Хасково от кмета на общината без търг или конкурс на собственика на сградата, както и на собственици на жилища в сгради – етажна собственост или на техните сдружения по цени, определени от Общински съвет в Наредбата за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост.

Предвид изложеното до тук, предлагам Общински съвет - Хасково да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.61, ал.1, във връзка с чл.60, ал.1 от НУРОС, Общински съвет – Хасково дава съгласие за учредяване правo на строеж в полза на Денис Андреев, за обект: „Изменение по чл.154 от ЗУТ – тераси на ет.2 и ет.3“ – пристройка във връзка с реализиране на строеж: „Реконструкция на съществуваща жилищна сграда, надстройка с два етажа и пристройка на три етажа“ с РЗП 25,20 кв.м. на сграда с идентификатор 77195.729.68.1, находяща се в ПИ с идентификатор 77195.729.68 по КККР на гр. Хасково (ул. „Искра“ №21), целия с площ 403 кв.м., при граници на имота: 77195.729.67, 77195.729.66, 77195.729.287, 77195.729.285 на стойност 1008,00 лв. (хиляда и осем лева) без ДДС.

2. Упълномощава Кмета на Община Хасково да извърши всички нормативно определени действия в изпълнение на решението по т. 1.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 8 Декември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!