Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Учредяване право на строеж върху имот - частна общинска собственост в ПИ с идентификатор №77195.727.271 по КК на гр.Хасково

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

 

Относно: Учредяване право на строеж върху имот – частна общинска собственост в ПИ с идентификатор № 77195.727.271 по КК на гр. Хасково.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Община Хасково е постъпило заявление с рег. индекс: 94 И-3005-2/ 21.04.2022г. от Ибрям Мустафа за учредяване на допълнително право на строеж върху 92 кв.м. за изграждането на строеж: „Еднофамилна жилищна сграда“, с РЗП 121,00 кв. м., към жилищна сграда с идентификатор № 77195.727.271.1. намираща се в УПИ IV, кв. 3 по РП на гр. Хасково, ПИ 77195.727.271 по КК на гр. Хасково, ул. „Република“ № 71.

Гореописаното лице е собственик на жилищна сграда с идентификатор № 77195.727.271.1, с площ от 29 кв.м., разположена в ПИ с идентификатор № 77195.727.271 по КК на гр. Хасково (ул. „Република“ № 71), видно от Нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 162, том III, рег. № 7463, дело № 500 от 2019г., вписан с вх. рег. № 5250, дв. вх. рег. № 5240 от 11.09.2019г., акт № 144, том 16, дело № 2540/2019г., в Служба по вписванията при РС – Хасково.

Представен е инвестиционен проект, одобрен на 20.04.2022г. (по смисъла на чл. 144 от ЗУТ) от гл. архитект на Община Хасково, за обект: Еднофамилна жилищна сграда в ПИ 77195.727.271 по КК на гр. Хасково.

Изготвено е Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК с изх. № 7611000989/13.02.2023г., според което данъчната оценка на вещното право на строеж е на стойност 1 685,60 лв. (хиляда шестстотин осемдесет и пет лева и шестдесет стотинки).

На основание чл. 61, ал. 2 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет – Хасково (НУРОС), правo на пристрояване на сграда построена върху имот – частна общинска собственост се учредява от кмета на общината без търг или конкурс на собственика на сградата, както и на собственици на жилища в сгради – етажна собственост или на техните сдружения по цени, определени от Общински съвет в Наредбата за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост. Цената, представляваща стойността на право на пристрояване изчислена според разпоредбите на чл. 15 от Наредбата за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на НУРОС е 2 760,00 лв. (две хиляди седемстотин и шестдесет лева) без ДДС.

Предвид изложеното до тук, предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 от ЗОС, чл. 61, ал. 2 от НУРОС, Общински съвет – Хасково дава съгласие за учредяване правo на строеж в полза на Ибрям  Мустафа за допълнително право на строеж върху 92 кв.м. за изграждането на строеж: „Еднофамилна жилищна сграда“, с РЗП 121,00 кв. м., към жилищна сграда с идентификатор 77195.727.271.1, разположена в ПИ с идентификатор 77195.727.271 по КК на гр. Хасково (ул. „Република“ № 71); целия с площ 239 кв.м.; при граници: ПИ с идентификатори 77195.727.269, 77195.727.270, 77195.727.50, 77195.727.274, 77195.727.272 на стойност 2 760,00 лв. (две хиляди седемстотин и шестдесет лева) без ДДС.

2. Упълномощава Кмета на Община Хасково да извърши всички нормативно определени действия в изпълнение на решението по т. 1.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 9 Март 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!