Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Учредяване право на строеж върху имот – частна общинска собственост в ПИ с идентификатор № 77195.726.76 по КК на гр. Хасково.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

 

Относно: Учредяване право на строеж върху имот – частна общинска собственост в ПИ с идентификатор № 77195.726.76 по КК на гр. Хасково.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Община Хасково са постъпили заявления с рег. индекс: 94 Ф-726-3/ 07.09.2022г. от Фанка Михайлова за учредяване право на строеж за обект: „Пристройка на два етажа с магазин към жилищна сграда“, с РЗП 144 кв. м., намираща се в УПИ XIV, кв. 38 по РП на гр. Хасково, ПИ 77195.726.76 по КК на гр. Хасково, ул. „Република“ № 53, към сграда с идентификатор № 77195.726.76.1, разположена в ПИ с идентификатор № 77195.726.76 по КК на гр. Хасково.

Гореописаното лице е собственик на самостоятелния обект с идентификатор № 77195.726.76.1, разположена в ПИ с идентификатор № 77195.726.76 по КК на гр. Хасково (ул. „Република“ № 53), видно от Нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 15, том II, рег. № 3168, дело № 199 от 2016г., вписан с вх. рег. № 3502, дв. вх. рег. № 3505 от 01.06.2016г., акт № 24, том 11, дело № 1525/2016г., в Служба по вписванията при РС – Хасково.

Представен е инвестиционен проект, одобрен на 30.08.2022г. (по смисъла на чл. 144 от ЗУТ) от гл. архитект на Община Хасково, за обект: Пристройка на два етажа с магазин към жилищна сграда в УПИ XIV, кв. 38 по РП на гр. Хасково, ПИ 77195.726.76 по КК на гр. Хасково.

Изготвено е Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК с изх. № 7611006874/03.11.2022г., според което данъчната оценка на вещното право е на стойност 2 994,50 лв. (две хиляди деветстотин деветдесет и четири лева и петдесет стотинки).

На основание чл. 61, ал. 2 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет – Хасково (НУРОС), правo на пристрояване на сграда построена върху имот – частна общинска собственост се учредява от кмета на общината без търг или конкурс на собственика на сградата, както и на собственици на жилища в сгради – етажна собственост или на техните сдружения по цени, определени от Общински съвет в Наредбата за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост. Цената, представляваща стойността на право на пристрояване изчислена според разпоредбите на чл. 15 от Наредбата за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на НУРОС е 4 320 лв. (четири хиляди триста и двадесет лева) без ДДС.

Предвид изложеното до тук, предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 от ЗОС, чл. 61, ал. 2 от НУРОС, Общински съвет – Хасково дава съгласие за учредяване правo на строеж в полза на Фанка  Михайлова за реализиране на обект: „Пристройка на два етажа с магазин към жилищна сграда“, към самостоятелен обект с идентификатор 77195.726.76.1 с РЗП от 144 кв.м., разположена в ПИ с идентификатор 77195.726.76 по КК на гр. Хасково (ул. „Република“ № 53); целия с площ 349 кв.м.; при граници: ПИ с идентификатори 77195.726.75, 77195.726.77, 77195.726.42, 77195.727.86 на стойност 4 320 лв. (четири хиляди триста и двадесет лева) без ДДС.

2. Упълномощава Кмета на Община Хасково да извърши всички нормативно определени действия в изпълнение на решението по т. 1.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 17 Ноември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!