Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Учредяване право на строеж върху имот - частна общинска собственост в ПИ с идентификатор №77195.726.218 по КК на гр.Хасково

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

 

Относно: Учредяване право на строеж върху имот частна общинска собственост в ПИ с идентификатор № 77195.726.218 по КК на гр. Хасково.

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

В Община Хасково са постъпили заявления с рег. индекс: 94 А-714-3 / 12.07.2022г. и рег. индекс: 94 А-714-2 #1 / 25.03.2022г. от Адриана Ангелова за учредяване право на строеж за обект: „Пристройка и надстройка на съществуваща сграда – Център за автодиагностика и технически прегледи на МПС“, с пристройка от 29,00кв.м и надстройка от 18кв.м (обща РЗП 47,00 кв.м.), намиращ се в УПИ I, кв. 60 по РП на гр. Хасково, бул. „Васил Левски“, към сграда с идентификатор № 77195.726.218.77, разположена в ПИ с идентификатор № 77195.726.218 по КК на гр. Хасково.

Гореописаното лице е собственик на самостоятелния обект с идентификатор № 77195.726.218.77, разположена в ПИ с идентификатор № 77195.726.218 по КК на гр. Хасково (бул. „Васил Левски“), въз основа на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж Vта категория № 29 / 20.03.2019г., издадено от Община Хасково, издадено съгласно Договор за отст. право на строеж № 20, т.2, рег.№ 1918/2008г. и Анекс към договора от 21.08.2013г. и Договор за отст. право на строеж № 21, т.6, рег.№ 1919/2008г. и Анекс към договора от 21.08.2013г.

Представен е инвестиционен проект, одобрен на 18.03.2022г. (по смисъла на чл. 144 от ЗУТ) от гл. архитект на Община Хасково, който предвижда нов, по-висок надзид и обособяване на още един офис в югоизточния край на сградата с РЗП 47,00 кв.м.

Изготвено е Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК с изх. № 7611004065/14.07.2022г., според което данъчната оценка на вещното право е на стойност 1 246,30 лева.

На основание чл. 61, ал. 2 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет – Хасково (НУРОС), правo на пристрояване на сграда построена върху имот – частна общинска собственост се учредява от кмета на общината без търг или конкурс на собственика на сградата, както и на собственици на жилища в сгради – етажна собственост или на техните сдружения по цени, определени от Общински съвет в Наредбата за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост. Цената, представляваща стойността на право на пристрояване изчислена според разпоредбите на чл. 15 от Наредбата за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на НУРОС е 1880 лв. (хиляда осемстотин и осемдесет лева) без ДДС.

 

Предвид изложеното до тук, предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

 

РЕШЕНИЕ:

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 от ЗОС, чл. 61, ал. 2 от НУРОС, Общински съвет – Хасково дава съгласие за учредяване правo на строеж в полза на Адриана Ангелова за реализиране на обект: „Пристройка и надстройка на съществуваща сграда – Център за автодиагностика и технически прегледи на МПС“, към самостоятелен обект с идентификатор 77195.726.218.77 за с пристройка от 29,00кв.м и надстройка от 18кв.м (обща РЗП 47,00 кв.м.), разположена в ПИ с идентификатор 77195.726.218 по КК на гр. Хасково (бул. „Васил Левски“); целия с площ 35889 кв.м.; при граници: ПИ с идентификатори 77195.726.224, 77195.726.219, 77195.726.32, 77195.726.38, 77195.726.39, 77195.726.40, 77195.725.43, 77195.726.43, 77195.726.196, 77195.726.195, 77195.726.29, 77195.726.192, 77195.726.191, 77195.726.189, 77195.726.190, 77195.726.187, 77195.726.186, 77195.726.185, 77195.726.184, 77195.726.222, 77195.726.225, 77195.726.24, 77195.726.45, 77195.726.207, 77195.726.227, 77195.726.216, 77195.709.37, 77195.709.39, 77195.709.135 на стойност 1880 лв. (хиляда осемстотин и осемдесет лева) без ДДС.

2. Упълномощава Кмета на Община Хасково да извърши всички нормативно определени действия в изпълнение на решението по т. 1.

 

 

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Кмет на Община Хасково

 

 

 

Изготвил:

Елиф Емилова

Мл. експерт в д-я ИСДУОС

Последна промяна: 9 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!