Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Учредяване право на строеж върху имот - частна общинска собственост в ПИ с идентификатор 77195.712.11 по КК на гр.Хасково.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

Относно: Учредяване право на строеж върху имот – частна общинска собственост в ПИ с идентификатор № 77195.711.11 по КК на гр. Хасково.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Община Хасково е постъпило искане с рег. индекс: 53 Р-136-1/ 30.01.2023г. от Георги Саръкостов, в качеството на управител на „РОЛИНГ“ ООД – гр. Хасково с ЕИК 836027701 за учредяване право на строеж за обект: „СКЛАДОВА БАЗА С ОФИСИ – 2-ет. пристройка и вътрешно преустройство на същ. търговска сграда в ПИ 77195.711.11, УПИ III-„за общ. жил. стр-во и магазини“, кв. 344б, гр. Хасково“, обща ЗП 205,85 кв.м., към сгради с идентификатори № 77195.711.11.2 и № 77195.711.11.3, разположени в ПИ с идентификатор № 77195.711.11 по КК на гр. Хасково (бул. „Васил Левски“ №27).

„РОЛИНГ“ ООД е собственик на сграда с идентификатор № 77195.711.11.2 , видно от Нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 142, том III, рег. № 4287, дело № 384 от 2013г., вписан с вх. рег. № 9998 от 04.12.2013г., акт № 110, том 31, дело № 3757 в Служба по вписванията при РС – Хасково и на сграда с идентификатор № 77195.711.11.3, съгласно Постановление за възлагане на недвижим имот, вписан на 20.04.2021г., под № 266, том VII, рег. № 2200, дв. вх. рег. № 2194 в Служба по вписванията при РС-Хасково.

Представен е инвестиционен проект, одобрен на 29.12.2022г. (по смисъла на чл. 144 от ЗУТ) от гл. архитект на Община Хасково, който предвижда: „СКЛАДОВА БАЗА С ОФИСИ – 2-ет. пристройка и вътрешно преустройство на същ. търговска сграда в ПИ 77195.711.11, УПИ III-„за общ. жил. стр-во и магазини“, кв. 344б, гр. Хасково“, обща ЗП 205,85 кв.м., към сгради с идентификатори 77195.711.11.2. и 77195.711.11.3.

Изготвено е Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК с изх. № 7611002670/09.05.2023г., според което данъчната оценка на вещното право на строеж е на стойност 8 377,50 лв. (осем хиляди триста седемдесет и седем лева и петдесет стотинки).

На основание чл. 61, ал. 2 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет – Хасково (НУРОС), правo на пристрояване на сграда построена върху имот – частна общинска собственост се учредява от кмета на общината без търг или конкурс на собственика на сградата, както и на собственици на жилища в сгради – етажна собственост или на техните сдружения по цени, определени от Общински съвет в Наредбата за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост. Цената, представляваща стойността на право на пристрояване изчислена според разпоредбите на чл. 15 от Наредбата за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на НУРОС е 10 292,50 лв. (десет хиляди двеста деветдесет и два лева и петдесет стотинки) без ДДС.

Предвид изложеното до тук предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 от ЗОС, чл. 61, ал. 2 от НУРОС, Общински съвет – Хасково дава съгласие за учредяване правo на строеж в полза на „РОЛИНГ“ ООД – гр. Хасково представлявано от управителя си Георги Саръкостов за реализиране на обект: „СКЛАДОВА БАЗА С ОФИСИ – 2-ет. пристройка и вътрешно преустройство на същ. търговска сграда в ПИ 77195.711.11, УПИ III-„за общ. жил. стр-во и магазини“, кв. 344б, гр. Хасково“, обща ЗП 205,85 кв.м., към сгради с идентификатори № 77195.711.11.2 и № 77195.711.11.3, разположени в ПИ с идентификатор № 77195.711.11 по КК на гр. Хасково, целият имот с площ от 1829 кв.м., при граници: ПИ с идентификатори 77195.711.226, 77195.711.266, 77195.711.263, 77195.711.237 на стойност 10 292,50 лв. (десет хиляди двеста деветдесет и два лева и петдесет стотинки) без ДДС.

2. Упълномощава Кмета на Община Хасково да извърши всички нормативно определени действия в изпълнение на решението по т.1.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

/Станислав Дечев/

Последна промяна: 6 Юли 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!