Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Учредяване право на строеж върху имот - частна общинска собственост в ПИ с идентификатор 77195.707.37 по КК на гр.Хасково.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

 

Относно: Учредяване право на строеж върху имот – частна общинска собственост в ПИ с идентификатор № 77195.707.37 по КК на гр. Хасково.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Община Хасково е постъпило искане с рег. индекс: 53 С-10-5/ 06.06.2023г. от Георги Герганов, в качеството на управител на „СТИМЕКС“ ООД – гр. Хасково с ЕИК 836014344 за учредяване право на строеж за обект: „Пристройка към съществуваща сграда с идентификатор 77195.707.37.3 с предназначение – „СКЛАД ЗА МЕТАЛИ“, с РЗП 777,04 кв.м., находяща се в УПИ VIII , кв. 4-СИЗ, към сграда с идентификатор № 77195.707.37.3, разположена в ПИ с идентификатор № 77195.707.37 по КК на гр. Хасково.

„СТИМЕКС“ ООД е собственик на сграда с идентификатор № 77195.707.37.3, видно от Нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 104, том II, рег. № 1828, дело № 214 от 2001г., вписан с вх. рег. № 4560 от 24.08.2001г., акт № 174, том VIII, дело № 2054 в Служба по вписванията при РС – Хасково.

Представен е инвестиционен проект, одобрен на 30.05.2023г. (по смисъла на чл. 144 от ЗУТ) от гл. архитект на Община Хасково, който предвижда: „Пристройка към съществуваща сграда с идентификатор 77195.707.37.3 с предназначение – „СКЛАД ЗА МЕТАЛИ“, с РЗП 777,04 кв.м., находяща се в УПИ VIII , кв. 4-СИЗ, към сграда с идентификатор № 77195.707.37.3.

Изготвено е Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК с изх. № 7611004059/24.07.2023г., според което данъчната оценка на вещното право на строеж е на стойност 20 564,20 лв. (двадесет хиляди петстотин шестдесет и четири лева и двадесет стотинки).

На основание чл. 61, ал. 2 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет – Хасково (НУРОС), правo на пристрояване на сграда построена върху имот – частна общинска собственост се учредява от кмета на общината без търг или конкурс на собственика на сградата, както и на собственици на жилища в сгради – етажна собственост или на техните сдружения по цени, определени от Общински съвет в Наредбата за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост. Цената, представляваща стойността на право на пристрояване изчислена според разпоредбите на чл. 15 от Наредбата за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на НУРОС е 23 311,20 лв. (двадесет и три хиляди триста и единадесет лева и двадесет стотинки) без ДДС.

Предвид изложеното до тук предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 от ЗОС, чл. 61, ал. 2 от НУРОС, Общински съвет – Хасково дава съгласие за учредяване правo на строеж в полза на „СТИМЕКС“ ООД – гр. Хасково представлявано от управителя си Георги Герганов за реализиране на обект: „Пристройка към съществуваща сграда с идентификатор 77195.707.37.3 с предназначение – „СКЛАД ЗА МЕТАЛИ“, с РЗП 777,04 кв.м., находяща се в УПИ VIII , кв. 4-СИЗ, към сграда с идентификатор № 77195.707.37.3, разположена в ПИ с идентификатор № 77195.707.37 по КК на гр. Хасково, целият имот с площ от 3825 кв.м., при граници: ПИ с идентификатори 77195.707.38, 77195.707.159, 77195.707.36, 77195.707.100 на стойност 23 311,20 лв. (двадесет и три хиляди триста и единадесет лева и двадесет стотинки) без ДДС.

2. Упълномощава Кмета на Община Хасково да извърши всички нормативно определени действия в изпълнение на решението по т. 1.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 2 Август 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!