Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: учредяване право на строеж в ПИ с идентификатор 77195.714.13 по КККР на гр.Хасково

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Станислав Дечев - Кмет на Община Хасково

 

Относно: Учредяване право на строеж в ПИ с идентификатор 77195.714.13 по КККР на гр. Хасково

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Община Хасково са постъпили молби от граждани за учредяване право на строеж за реализиране на гаражи в ПИ с идентификатор 77195.714.13 по КККР на гр. Хасково (ул. „Генерал Карцов“ №19-21).

Съгласно становище на Гл. архитект на Община Хасково в ПИ с идентификатор 77195.714.13 по КК на гр. Хасково е урегулиран в УПИ V от кв. 860 по плана на гр. Хасково с конкретно предназначение „за жилищно строителство“. С Решение № 52/2016г. на Общински съвет Хасково е одобрен план за застрояване на УПИ V кв. 860 по РП на гр. Хасково. С този проект се предвижда изграждане на запазване на съществуващите сгради в имота и ново допълващо застрояване на два гаража, ситуирани на страничната регулационна граница с УПИ IV. Застроената площ на гаражите е 24,05 кв.м.

Издадена е Комбинирана скица за проектиране № 1003/31.05.2022г. от дирекция АГСИ при Община Хасково.

Данъчните оценки на вещното право са на стойност, както следва:

За Гараж № 1 – 103,80 лв. (сто и три лева и осемдесет стотинки);

За Гараж № 2 - 103,80 лв. (сто и три лева и осемдесет стотинки).

Изготвени са Експертни оценки от лицензиран оценител, според които пазарната стойност на правото на строеж е както следва:

За Гараж № 1 - 2700,00 лв. (две хиляди и седемстотин лева);

За Гараж № 2 - 2700,00 лв. (две хиляди и седемстотин лева).

ПИ с идентификатор 77195.714.13 по КККР на гр. Хасково е частна общинска собственост, съгласно АОС № 9163 от 21.11.2016г., вписан на 25.11.2016г., под № 39, том 26, рег. № 9131, дв. вх. рег. № 9112 в ХРС - Служба по вписванията – Хасково.

На основание чл.60, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет – Хасково, правo на строеж върху имот –частна общинска собственост се учредява след решение на Общинския съвет от кмета на общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс.

Предвид изложеното, предлагам Общински съвет - Хасково да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

I.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.9 от ЗОС; във връзка с чл.60, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 година и открива процедура за учредяване правo на строеж за застрояване на 2 (два) броя гаражи в ПИ с идентификатор 77195.714.13 по КККР на гр. Хасково (ул. „Генерал Карцов“ №19-21), както следва:

Гараж № 1 - със ЗП 24,05 кв.м. (с размери 3,70/6,50м.) с начална тръжна цена 2 700,00 лв. (две хиляди и седемстотин лева) без ДДС;

Гараж № 2 – със ЗП 24,05 кв.м. (с размери 3,70/6,50м.) с начална тръжна цена 2 700,00 лв. (две хиляди и седемстотин лева) без ДДС.

II.Датите за провеждане на първоначалните и евентуални повторни публични търгове, сроковете за подаване на офертите, депозитите и таксите за участие, начина за обявяване и други допълнителни условия да се посочат със заповед на Кмета на Община Хасково за провеждане на търгове за учредяване право на строеж за имоти – частна общинска собственост.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Кмет на Община Хасково

 

Последна промяна: 25 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!