Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: учредяване право на строеж в ПИ с идентификатор 77195.710.116 по КККР на град Хасково

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Станислав Дечев - Кмет на Община Хасково

 

Относно: Учредяване право на строеж в ПИ с идентификатор 77195.710.116 по КККР на гр. Хасково

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Община Хасково са постъпили молби от граждани за учредяване право на строеж за реализиране на гаражи в ПИ с идентификатор 77195.710.116 по КККР на гр. Хасково (ж.к. „Орфей“).

Съгласно становище на Гл. архитект на Община Хасково е издадена виза по чл. 140 от ЗУТ за строеж: „5 броя гаражи“ в ПИ с идентификатор 77195.710.116 по КК на гр. Хасково, представляващ част от УПИ I „за жилищно строителство и обществено обслужване“, кв. 649 по плана на гр. Хасково.

Издадена е Комбинирана скица за проектиране № 1617/02.08.2021г. от дирекция АГСИ при Община Хасково.

Данъчните оценки на вещното право са на стойност, както следва:

За Гараж № 1 - 400,60 лв. (четиристотин лева и шестдесет стотинки);

За Гараж № 2 - 400,60 лв. (четиристотин лева и шестдесет стотинки);

За Гараж № 3 - 400,60 лв. (четиристотин лева и шестдесет стотинки);

За Гараж № 4 - 400,60 лв. (четиристотин лева и шестдесет стотинки);

За Гараж № 5 - 400,60 лв. (четиристотин лева и шестдесет стотинки).

Изготвени са Експертни оценки от лицензиран оценител, според които пазарната стойност на правото на строеж е както следва:

За Гараж № 1 - 1700,00 лв. (хиляда и седемстотин лева);

За Гараж № 2 - 1700,00 лв. (хиляда и седемстотин лева);

За Гараж № 3 - 1700,00 лв. (хиляда и седемстотин лева);

За Гараж № 4 - 1700,00 лв. (хиляда и седемстотин лева);

За Гараж № 5 - 1700,00 лв. (хиляда и седемстотин лева).

ПИ с идентификатор 77195.710.116 по КККР на гр. Хасково е частна общинска собственост, съгласно АОС № 11367 от 01.10.2019г., вписан на 03.10.2019г., под № 33, том 18, рег. № 5709, дв. вх. рег. № 5697 в ХРС - Служба по вписванията – Хасково.

На основание чл.60, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет – Хасково, правo на строеж върху имот –частна общинска собственост се учредява след решение на Общинския съвет от кмета на общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс.

Предвид изложеното, предлагам Общински съвет - Хасково да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

I.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.9 от ЗОС; във връзка с чл.60, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 година и открива процедура за учредяване правo на строеж за застрояване на 5 (пет) броя гаражи в ПИ с идентификатор 77195.710.116 по КККР на гр. Хасково (ж.к. „Орфей“), както следва:

Гараж № 1 - със ЗП 19,80 кв.м. (с размери 3,30/6,00м.) с начална тръжна цена 1 700,00 лв. (хиляда и седемстотин лева) без ДДС;

Гараж № 2 – със ЗП 19,80 кв.м. (с размери 3,30/6,00м.) с начална тръжна цена 1 700,00 лв. (хиляда и седемстотин лева) без ДДС;

Гараж № 3 - със ЗП 19,80 кв.м. (с размери 3,30/6,00м.) с начална тръжна цена 1 700,00 лв. (хиляда и седемстотин лева) без ДДС;

Гараж № 4 – със ЗП 19,80 кв.м. (с размери 3,30/6,00м.) с начална тръжна цена 1 700,00 лв. (хиляда и седемстотин лева) без ДДС;

Гараж № 5 – със ЗП 19,80 кв.м. (с размери 3,30/6,00м.) с начална тръжна цена 1 700,00 лв. (хиляда и седемстотин лева) без ДДС;

II.Датите за провеждане на първоначалните и евентуални повторни публични търгове, сроковете за подаване на офертите, депозитите и таксите за участие, начина за обявяване и други допълнителни условия да се посочат със заповед на Кмета на Община Хасково за провеждане на търгове за учредяване право на строеж за имоти – частна общинска собственост.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Кмет на Община Хасково

 

Последна промяна: 25 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!