Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от Кмета на община Хасково относно: Учредяване право на ползване на пчелар за настаняване на пчелин върху земя – общинска собственост

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

ОТНОСНО: Учредяване право на ползване на пчелар за настаняване на пчелин върху земя – общинска собственост.

 

             Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

       В Община Хасково е постъпила молба с вх. № 94 Т-136-1/27.04.2023г. от Тилко Русев от гр. Хасково ул. ,,Хризантема” № 18,  с искане за предоставяне от Община Хасково на земя от Общински поземлен фонд за настаняване на пчелин.

Заявителя желае да бъде настанен върху имот с идентификатор: 14550.84.336 с площ - 1.500 дка  с НТП – нива, местност ,,Сатмал дере” в землището на село Гарваново, категория V.

Имотът е актуван с акт за частна общинска собственост № 11847 от 27.01.2021г.

       В тази връзка предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е

         1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, и ал. 2 от ЗМСМА  чл. 11, ал. 2 от Закона  за пчеларството, във връзка чл. 39, ал. 2 и 3 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Хасково учредява право на ползване върху имот частна общинска собственост с идентификатор: 14550.84.336 с площ - 1.500 дка  с НТП – нива, местност ,,Сатмал дере” в землището на село Гарваново, община Хасково, област Хасково, категория V на  Тилко Русев, за срок от 10/десет/години, срещу цена от 210,00 лв./двеста и десет/ лева, годишен наем

         2.Възлага  на Кмета на община Хасково да подпише договор за учредяване право на ползване.

        

     

     СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ/п/

     Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 8 Февруари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!