Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Учредяване право на ползване на пчелар за настаняване на пчелин върху земя - частна общинска собственост /в с.Въгларово/.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Учредяване право на ползване на пчелар за настаняване на пчелин върху земя – частна общинска собственост.

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

В Община Хасково е постъпило заявление с Рег. индекс: 94 М-8057-2/12.12.2022г. от Мирослав Стойчев с искане за предоставяне на земя от Общински поземлен фонд за настаняване

на пчелин. Заявителят Мирослав Стойчев желае да бъде настанен в част – 2,000 дка. от имот с идентификатор 12382.45.293 по КККР на с. Въгларово, община Хасково, целият с площ 855,586 дка.(осемстотин петдесет и пет декара, петстотин осемдесет и шест кв.м.) в подотдел 109-4, с трайно предназначение на територията: Горска и НТП: Широколистна гора, местност ,,Сандал келеме”

От Общинско лесничейство - Хасково е изработена и представена скица на Горскостопански план 2014г., землище на с. Въгларово, община Хасково в който да бъде разположен пчелин на Мирослав Стойчев .

Изготвена е данъчна оценка с изх. № 7611001315/27.02.2023г. за правото на ползване, която е на стойност 73.00,лева (седемдесет и три лева ) за два дка.

Изготвена е и експертна оценка за определяне пазарната стойност на правото на ползване на 2,000 дка., която е на стойност 86,00, лева (четиридесет и два лева). за два дка.

За имота има изготвен АЧОС № 12712 от 07.03.2023г., вписан на 20.03.2023г., под №27, том 5, рег. № 1436 в Служба по вписванията при РС – Хасково.

В тази връзка предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното:

Р Е Ш Е Н И Е

1. На основание чл. 11, ал. 2 от Закона за пчеларството, във връзка чл.39 ал.3 от

Закона за общинската собственост, Общински съвет – Хасково учредява право на ползване в част 2,000 дка от имот с идентификатор 12382.45.293 по КККР на с. Въгларово, целият с площ 855,586 дка. (осемстотин петдесет и пет декара, петстотин осемдесет и шест кв.м.) в подотдел 109-4, с трайно предназначение на територията: Горска и НТП: Широколистна гора, местност ,,Сандал келеме” на Мирослав Стойчев за срок от 10 (десет) години срещу цена от 86,00 лева (осемдесет и шест лева) за два дка годишно.

2. Възлага на Кмета на община Хасково да подпише договор за учредено право на ползване.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Кмет на Община Хасково

 

Последна промяна: 20 Април 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!