Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Учредяване право на ползване на пчелар за настаняване на пчелин върху земя - частна общинска собственост /в с.Козлец/.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Учредяване право на ползване на пчелар за настаняване на пчелин върху земя – частна общинска собственост.

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

В Община Хасково е постъпило заявление с Рег. индекс: 94 И-869-1/17.01.2023г. от Иван Андреев с искане за предоставяне на земя от Общински поземлен фонд за настаняване

на пчелин. Заявителят Иван Андреев желае да бъде настанен в част – 1,000 дка. от имот с идентификатор 37770.502.7 по КККР на с. Козлец, община Хасково, целият с площ 719,908 дка.(седемстотин и деветнадесет декара, деветстотин и осем кв.м.) в подотдел 250-5, с трайно предназначение на територията: Горска и НТП: Друг вид дървопроизводителна гора, местност ,,Бахчелъка”

От Общинско лесничейство - Хасково е изработена и представена скица на Горскостопански план 2014г., землище на с. Козлец, община Хасково в който да бъде разположен пчелин на Иван Андреев .

Изготвена е данъчна оценка с изх. № 7611001317/27.02.2023г. за правото на ползване, която е на стойност 36.50,лева (тридесет и шест лева и петдесет стотинки,) на дка.

Изготвена е и експертна оценка за определяне пазарната стойност на правото на ползване на 1,000 дка., която е на стойност 42,00, лева (четиридесет и два лева). на дка.

За имота има изготвен АЧОС № 12714 от 09.03.2023г., вписан на 20.03.2023г., под №28, том 5, рег. № 1434 в Служба по вписванията при РС – Хасково.

В тази връзка предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното:

Р Е Ш Е Н И Е

1. На основание чл. 11, ал. 2 от Закона за пчеларството, във връзка чл.39 ал.3 от

Закона за общинската собственост, Общински съвет – Хасково учредява право на ползване в част 1,000 дка от имот с идентификатор 37770.502.7 по КККР на с. Козлец, целият с площ 719,908 дка.(седемстотин и деветнадесет декара, деветстотин и осем кв.м.) в подотдел 250-5, с трайно предназначение на територията: Горска и НТП: Друг вид дървопроизводителна гора, местност ,,Бахчелъка” на Иван Андреев за срок от 10 (десет) години срещу цена от 42,00 лева (четиридесет и два лева) годишно.

2. Възлага на Кмета на община Хасково да подпише договор за учредено право на ползване.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 20 Април 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!