Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Създаване на нови социални услуги „Преходно жилище“, „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“, като държавно–делегирани дейности

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Създаване на нови социални услуги „Преходно жилище“, „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“, като държавно–делегирани дейности

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Със свое решение № 797 от 16.02.2023 г. Общински съвет - Хасково реши разходите по предоставяне социалните услуги „Преходно жилище“ с капацитет 8 деца и „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“ с капацитет 30 деца с увреждания до приемане на Закон за държавния бюджет на РБ за 2023 година и получаване на Заповед за предварително одобрение от АСП за създаване на нови социални услуги, които се финансират от държавния бюджет, да бъдат за сметка на общинския бюджет, считано от 02.01.2023 г.

Съгласно чл. 21, т.3, чл.53, ал.1, чл.54, ал.1, ал.2 и ал.5, §31, ал.1 и ал.2 от ПЗР на Закона за социални услуги (ЗСУ), във връзка с чл.78, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за социални услуги (ППЗСУ) и ПМС №7 от 19.01.2023 г. за уреждане на бюджетните отношения през 2023 г. е издадена Заповед №0299/16.02.2023 г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане (АСП) за предварително одобрение за създаване на социална услуга „Преходно жилище“, като държавно-делегирана дейност, считано от 02.01.2023 г, която се финансира от държавния бюджет, съгласно Националната карта на социалните услуги или друг еквивалентен документ/акт до нейното приемане, регламентиращ социалната услуга като делегирани от държавата дейности с осигурено финансиране, при условие, че необходимите средства са осигурени съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, със следните параметри:

Вид: Преходно жилище

Профил: Специализирана социална услуга

Адрес: гр. Хасково, ул. „Градинска“ № 26

Брой потребители: 8 (осем)

Съгласно чл. 21, т.3, чл.53, ал.1, чл.54, ал.1, ал.2 и ал.5, §31, ал.1 и ал.2 от ПЗР на Закона за социални услуги (ЗСУ), във връзка с чл.78, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за социални услуги (ППЗСУ) и ПМС №7 от 19.01.2023 г. за уреждане на бюджетните отношения през 2023 г. е издадена Заповед №0297/16.02.2023 г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане (АСП) за предварително одобрение за създаване на социална услуга „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“, като държавно-делегирана дейност, считано от 02.01.2023 г, която се финансира от държавния бюджет, съгласно Националната карта на социалните услуги или друг еквивалентен документ/акт до нейното приемане, регламентиращ социалната услуга като делегирани от държавата дейности с осигурено финансиране, при условие, че необходимите средства са осигурени съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, със следните параметри:

Вид: Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства

Профил: Специализирана социална услуга

Адрес: гр. Хасково, ул. „Цар Страшимир“ №39

Брой потребители: 30 (тридесет)

Към момента в Преходно жилище са настанени 6 деца, а Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства се ползва ежедневно по график от деца с увреждания.

Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет – Хасково да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.25, ал.1 и чл. 53 от Закона за социалните услуги и чл.83 и чл.84 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги, Общински съвет град Хасково:

1. Дава съгласие, считано от 02.01.2023 г. да бъде създадена нова социална услуга „Преходно жилище“, като държавно-делегирана дейност със следните параметри:

Вид: Преходно жилище

Профил: Специализирана социална услуга

Адрес: гр. Хасково, ул. „Градинска“ № 26

Брой потребители: 8 (осем)

Броя и длъжностите на служителите, които ще извършват дейността по предоставяне на социалната услуга се определят, съгласно стандартите за качество на съответната услуга определени в Наредба за качеството на социалните услуги.

2. Дава съгласие, считано от 02.01.2023 г. да бъде създадена нова социална услуга „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“ “, като държавно-делегирана дейност със следните параметри:

Вид: Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства

Профил: Специализирана социална услуга

Адрес: гр. Хасково, ул. „Цар Страшимир“ №39

Брой потребители: 30 (тридесет)

Броя и длъжностите на служителите, които ще извършват дейността по предоставяне на социалната услуга се определят, съгласно стандартите за качество на съответната услуга определени в Наредба за качеството на социалните услуги.

3. Възлага на Кмета на Община Хасково да извърши последващи действия по изпълнение на Решението.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Кмет на община Хасково

Последна промяна: 9 Март 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!