Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Съгласуване на позиция и мандат на представителя на Община Хасково в Общото събрание на Асоциацията по ВиК Хасково.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Станислав Насков Дечев – Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Съгласуване на позиция и мандат на представителя на Община Хасково в Общото събрание на Асоциацията по ВиК Хасково.

 

           Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

         В Община Хасково постъпи писмо с АВиК-РД-19-26-/1/ от 07.05.2024г.  подписано от Областния управител на Област Хасково, с което ни уведомява, че в качеството си на председател на Асоциацията по В и К, на основание чл.198 в, ал.6 от Закона за водите, свиква извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково, което ще се проведе на 07.06.2024г.- неприсъствено, на основание чл. 9, ал.5 от ПОДАВИК -от 11,00 часа в сградата на Областна администрация Хасково. Определена е резервна дата и час за провеждане, съобразно чл.10, ал.5, т.6 от Правилника -12.06.2024 г.- 11,00 часа.

Разпределението на процентното съотношение на гласовете на държавата и общините в Общото събрание на Асоциацията по ВиК е както следва:

 

Представител в  А ВиК Хасково

Процентно съотношение на гласовете в АВиК -  Хасково

Държавата

35 %

Община Хасково

24,99%

Община Димитровград

13.71%

Община Ивайловград

1.59%

Община Любимец

2.75%

Община Маджарово

0.46%

Община Минерални бани

1.70%

Община Свиленград

6.38%

Община Симеоновград

2.37%

Община Харманли

6.64%

Община Стамболово

1.68%

Община Тополовград

2.75%

 

 

Заседанието ще протече при следния дневен ред:

 

  1. Приемане на решение, съгласно чл.198в, ал.4, т.2 от Закона за водите, за сключване на Допълнително споразумение № 5 към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, сключен на 14.04.2016г. между страните: Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД гр. Хасково и оператора „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД-гр. Хасково и упълномощаване на председателя на Асоциация по ВиК- Хасково да го подпише от името на асоциацията. (Материалите по дневния ред са изпратени на електронен носител и са приложени към Докладната записка-Допълнително споразумение № 5)

Проектът на Допълнително споразумение № 5 е изготвен от МРРБ и получен в А ВиК Хасково с вх.№ АВиК-РД-19-19-/9/ от 07.05.2024г. Необходимостта от подписване на допълнително споразумение е във връзка с кандидатстване на „Водоснабдяване и канализация „ЕООД-гр.Хасково, в качеството му на оператор, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-1.002 „Изграждане на ВиК инфраструктура за 7 ВиК оператора“ по приоритет 1 „Води“ на програма „Околна среда 2021-2027г.“

 

        Съгласно чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите, представител на  Общината в Асоциацията по ВиК е кметът на общината, а при невъзможност  той да участва Общинският съвет определя друг представител, като позицията  и мандатът на представителя на общината се съгласуват по ред, определен от  общинския съвет.

 

Предвид изложеното, предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите, Общински съвет – Хасково реши:

 

  1.   Дава мандат на кмета на Община Хасково – Станислав Дечев,  за участие в заседанията на общите събрания на Асоциация по ВиК Хасково.

 

       2. При невъзможност да участва лично, възлага на представителя по т.1 да упълномощи с изрично пълномощно Динко Тенев – заместник-кмет на Община Хасково.

 

       3. Съгласува позиция по точките от проекта за дневен ред на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково, което ще се проведе  неприсъствено на 07.06.2024 г. от 11,00 часа в сградата на Областна администрация Хасково.  Определена е резервна дата и час за провеждане, съобразно чл.10, ал.5, т.6 от Правилника - 12.06.2024 г. - 11,00 часа :

 

По точка 1: На основание чл. 198 в, ал.4, т.2от Закона за водите, Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Хасково, приема решение за сключване на Допълнително споразумение№5 към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, сключен на 14.04.2016г. между страните: Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - гр. Хасково и оператора „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - гр. Хасково и упълномощаване на председателя на Асоциация по ВиК-Хасково да го подпише от името на Асоциацията.   

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО:  /п/

                     /Станислав Дечев/

 

 

 

Последна промяна: 6 Юни 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!