Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от Кмета на община Хасково относно: Съгласие за осигуряване на средства за изпълнение на дейности по управление на отпадъците и опазването на околната среда

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО                                    

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Станислав Дечев – кмет на Община Хасково

ОТНОСНО: Съгласие за осигуряване на средства за изпълнение на дейности по управление на отпадъците и опазването на околната среда

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

За извършване на дейности по обезвреждане на отпадъци чрез депониране всеки собственик на депо предоставя обезпечение, покриващо бъдещи разходи за закриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото. Обезпечението може да бъде под формата на месечни отчисления по чл. 60, ал. 2, т.1 и 2 от Закона за управление на отпадъците. Отчисленията по чл. 64 имат за цел да се намали количеството на депонираните отпадъци и да се насърчи тяхното рециклиране и оползотворяване.

Съгласно §26 от Преходните и заключителни разпоредби на обнародвания Закон за държавния бюджет на Република България за 2024 г. (ДВ бр. 108/ 30.12.2023 г.), в Закона за управление на отпадъците, в ПЗР се създава нов §21, като се дава възможност месечните обезпечения и отчисления за 2024 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците да се разходват по решение на общинския съвет чрез вътрешни компенсирани промени, без да се изменя приетият от общинския съвет начин на определяне и размер на таксата за битови отпадъци.

Дължимите месечни отчисления за 2023 г. и 2024 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците се внасят в срок до 31 декември на съответната година, когато не е прието решение на общинския съвет за съответната година.

Утвърдената стойност на отчисленията в план-сметката за ТБО за 2024 г., на база очаквано количество депонирани отпадъци и стойност на тон, е 2 320 010 лв. Съобразно законовата възможност с предвидените средства, може да бъде извършена компенсирана промяна по утвърдения разчет като се запази целевия им характер на разходване за дейности по отпадъците. Във връзка с предоставената възможност предлагам отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО за 2024 г. да бъдат използвани през настоящата година за:

  • Изпълнението на обект „Рекултивация на клетка 1 (стара) в Регионален център за третиране на неопасни отпадъци е землището на с. Гарваново, община Хасково“. Прогнозните средства са в размер на 1 471 310 лв.
  • Извършване на морфологичен анализ на състава и количеството на битовите отпадъци, образувани на територията на Община Хасково на стойност 60 000 лв.
  • Изграждане на площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, осигуряване на други съоръжения и инсталации, необходими за изпълнение на изискванията на ЗУО и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и за извършването на последващи разходи, свързани с изградените съоръжения и инсталации за оползотворяване, в т.ч. рециклиране на битови отпадъци, закупуване на съдове за отпадъци и транспортни средства, на стойност 788 700 лв.

Предвид гореизложеното предлагам на Общински съвет – Хасково да приеме следното

 

РЕШЕНИЕ

             На основание чл. 17, ал. 1, т. 8, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с §26 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 год., и §21, ал.1 от ПЗР на Закона за управление на отпадъците, Общински съвет – Хасково:

  1. Дава съгласие планираните средства от отчисления и обезпечения по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за 2024 год. в размер на 2 320 010 лв. да не се превеждат по сметката, по партидата ни в РИОСВ-Хасково.
  1. Приема сумата за 2024 г. по т. 1 да се използва за дейности по чистота и управление на отпадъците, разпределена както следва:
  • За изпълнение на обект „Рекултивация на клетка 1 (стара) в Регионален център за третиране на неопасни отпадъци е землището на с. Гарваново, община Хасково“ – 1 471 310 лв.
  • За извършване на морфологичен анализ на състава и количеството на битовите отпадъци, образувани на територията на Община Хасково – 60 000 лв.
  • За изграждане на площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, осигуряване на други съоръжения и инсталации, необходими за изпълнение на изискванията на ЗУО и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и за извършването на последващи разходи, свързани с изградените съоръжения и инсталации за оползотворяване, в т.ч. рециклиране на битови отпадъци, закупуване на съдове за отпадъци и транспортни средства – 788 700 лв.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ/п/
Кмет на Община Хасково
Последна промяна: 8 Февруари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!