Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Съгласие за осигуряване на средства за изпълнение на дейности по управление на отпадъците и опазването на околната среда

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Съгласие за осигуряване на средства за изпълнение на дейности по управление на отпадъците и опазването на околната среда

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно публикуваното в ДВ бр. 100 от 16 Декември 2022 г. изменение на ЗИД на ДОПК, считано от 01.01.2023 г., разпоредбите на § 59 и § 60 ще се прилагат и през 2023 г.

С тази промяна се дава възможност и през 2023 г. средствата от отчисления и обезпечения по Закона за управление на отпадъците да се разходват по решение на общинския съвет чрез вътрешни компенсирани промени, без да се изменя приетият от общинския съвет начин на определяне и размер на таксата за битови отпадъци.

Утвърдената стойност на отчисленията в план - сметката за ТБО за 2023 г., на база очакваното тегло депонирани отпадъци и стойност на тон според наредбата, е 2 320 010 лв.

През 2022 година бе установена практика на съда с влезли в сила множество решения за отпадане на задължението на общините за самоначисляване на ДДС по чл. 163а от ЗДДС. Мотивите на съда са, че общината е данъчно незадължено лице по отношение на дейността й свързана с предоставените от нея услуги по сметосъбиране и сметоизвозване по чл. 62 от ЗМДТ, в резултат на което заложените в план-сметката разходи за предоставяне на услугите по чл. 62 от ЗМДТ не трябва да съдържат отчисления за ДДС. В този смисъл са Решение № 12630/10.12.2021 г. по адм. дело № 2831/2021 г. на ВАС и Решение № 5587/08.06.2022 г. по адм. дело № 9424/2021 г. на ВАС. В следствие на което при изготвяне на разходната част на План- сметката за 2023 г. не бе предвиден разход за самоначислено ДДС.

Понастоящем с направеното изменение на чл. 163а от Закона за ДДС (ДВ бр. 102/23.12.2022 г.), в сила от 1.01.2023 г. е добавена нова Алинея 2, съгласно която принципа за самоначислено ДДС не се прилага за предоставяне на услуги по сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци, по които получатели са държавата и държавните и местните органи. От посочената промяна задължението за начисляване на ДДС остава при доставчика на услугата, което ще се включи при фактуриране към получателя и съответно последващо заплащане.

Предвид това, че заложените в утвърдената План- сметка за 2023 г. разходи за предоставяне на услугите по чл. 62 от ЗМДТ не съдържат отчисления за ДДС и във връзка с предоставената възможност, предлагам утвърдената стойност на отчисленията в план – сметката за ТБО за 2023 г. да бъдат използвани чрез компенсирана промяна през настоящата година за осигуряване на финансови средства за:

Осъществяване разплащане на ДДС по сключените договори за сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъците и за експлоатация на Регионален център за третиране на неопасни отпадъци на обща стойност 869 950 лв.

Останалата част от предвидените средства – 1 450 060 лв., да се планира изпълението на обект „Рекултивация на клетка 1(стара) в Регионален център за третиране на неопасни отпадъци в землището на с. Гарваново, община Хасково“, като така се запазва целевия им характер на разходване за дейности по чистота и управление на отпадъците.

Предвид гореизложеното предлагам на Общински съвет - Хасково да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 17, ал. 1, т. 8, чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с § 60 на ЗИД на ДОПК за изменение и допълнение на ЗУО и чл. 163а на ЗДДС, Общински съвет – Хасково:

1.Дава съгласие планираните средства от отчисления и обезпечения по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за 2023 г. в размер на 2 320 010 лв. да не се превеждат по сметката по партидата ни в РИОСВ.

2.Приема сумата за 2023 г. по т. 1 да се ползва за дейности по чистота и управление на отпадъците, както следва:

- Разплащане на ДДС по сключените договори за сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъците и за експлоатация на Регионален център за третиране на неопасни отпадъци – 869 950 лв.;

- Рекултивация на клетка 1(стара) в Регионален център за третиране на неопасни отпадъци в землището на с. Гарваново, община Хасково“- 1 450 060 лв.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

 

Последна промяна: 19 Януари 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!