Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: решение на Общински съвет за съгласие за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП - план за регулация в условията на §8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ за УПИ VII, кв.560 по плана на града

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

 

ОТНОСНО: Решение на Общински съвет за съгласие за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП - план за регулация в условията на §8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ за УПИ VII, кв.560 по плана на града

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Предлагам на  Вашето внимание:

Заявление с вх.№94 О-138-1/06.07.2021 г. от Орлин Бозов и Елисавета Минчева, собственици на самостоятелен обект в сграда с идентификатор №77195.734.39.1.1 по КК на гр.Хасково, находящ се в имот №77195.734.39 - собственост на община Хасково, за провеждане на процедура по изменение на плана за регулация.

Съгласно действия план за регулация от 1971 г., УПИ VII е урегулиран за жилищни нужди, като дворищната регулация от запад е не приложена. Сроковете по §6, ал.2 и 4 от ПР на ЗУТ са изтекли и отчуждителното действие на влезлите в сила, но неприложени дворищно-регулационни планове са прекратени. Налице са предпоставките на §8, ал.1 от ПР на ЗУТ, която дава възможност на собствениците на такива имоти да поискат прилагане на една от хипотезите на ал.2 от същата разпоредба. Като принципал на общинската собственост, съгласно чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общинският съвет е органът, на когото е предоставена компетентност за вземане на решения относно управлението, разпореждането и др. с имоти общинска собственост.

Инвестиционното желание на заявителите е да се приложи §8, ал., т.3 от ПР на ЗУТ - "вътрешните регулационни линии на имота да бъдат поставени в съотвествие със съществуващите граници на поземлените имоти" по отношение на западната регулационна линия.

Във връзка с гореизложеното и условията на §8, ал.,2, т.3 от ПР на ЗУТ, предлагам Общински съвет - Хасково да вземе следното

 

РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, §8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ, Общински съвет - Хасково дава съгласие за изменение на плана за дворищна регулация на УПИ VII, кв.560 по плана на град Хасково. С изменението на плана за регулация, западната регулационна линия да се постави в съответствиес имотната граница на поземлен имот №77195.734.39 по КККР на град Хасково.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

 

Последна промяна: 25 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!