Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Решение на Общински съвет за разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план - парцеларен план за подземни електропроводи и за оптични кабели.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А

от Станислав Дечев – кмет на община Хасково

 

ОТНОСНО: Решение на Общински съвет за разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за подземни електропроводи и за оптични кабели.

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

„Енери БГ 1“ ЕООД има инвестиционно намерение за изграждане на фотоволтаични електроцентрали, на индустриална система за съхранение на електрическа енергия, електрическа подстанция, както и на прилежаща техническа инфраструктура за присъединяването на фотоволтаични електроцентрали към електропреносната мрежа високо напрежение в имоти от общинския поземлен фонд.

В изпълнение на нормативните изисквания за промяна на предназначението на земеделски земи от общинския поземлен фонд, със свое Решение №707/02.09.2022 г. Общински съвет – Хасково е предоставил съгласие за изработване на проекти на подробни устройствени планове, създаващи необходимата устройствена основа за реализацията на инвестиционното намерение, което прави дружеството заинтересовано лице по смисъла на чл.124а, ал.5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Съгласно чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план се дава с решение на общинския съвет. Изрично е регламентирано, че по този ред се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план на имоти извън границите на урбанизираните територии.

Чл.124а, ал.5 от ЗУТ предвижда възможността разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план да се даде от компетентния орган по искане и за сметка на заинтересованите лица. С оглед гореизложеното и на основание чл.124а, ал.5 от ЗУТ от дружеството е подадено искане за разрешение на изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за подземни електропроводи средно напрежение и за оптични кабели от фотоволтаични електроцентрали, които ще бъдат изградени в поземлени имоти с кадастрални идентификатори 37383.113.220, 37383.113.213, 37383.113.216, 37383.503.132, 37383.113.198, 37383.500.302 и 22589.58.203 или образувани от тях имоти в резултат на изменение на кадастралната карта до подстанция в част от поземлен имот с идентификатор 37383.500.302, която част отговаря на имот с проектен идентификатор 37383.500.315 по КККР на с. Книжовник, общ. Хасково.

С проекта се цели да се определи трасето на подземни електропроводи, които да пренасят произведената електроенергия от фотоволтаичните инсталации до подстанцията, както и засегнатите имоти от оста и сервитутните линии на планираната за изграждане линейна техническа инфраструктура.

Съгласно чл.64, ал.2 от ЗУТ, елементите на техническата инфраструктура, какъвто е обектът, който се предвижда да се изгради на територията на общината (чл.64, ал.1, т.2 и 3 от ЗУТ) се предвиждат с устройствени планове. Съгласно чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии се изработва парцеларен план.

На основание чл. 124а, ал.7 от ЗУТ, със заявлението е представено задание по чл.125 от ЗУТ и опорен план, както и необходимата допълнителна информация, свързана с устройството на съответната територия. Заданието обосновава необходимостта от изработването на плана и съдържа изисквания относно териториалния му обхват, сроковете и етапите за изработване. Съгласно чл.124б от ЗУТ с разрешението за изработване на проект за подробен устройствен план по чл. 124а от ЗУТ следва да се одобрява заданието.

Заданието представя два варианта на трасе в изпълнение на изискванията на ЗУТ, като Вариант 1 се явява по-целесъобразен, както от техническа, така и от устройствена гледна точка, понеже се засяга по-малко площ.

Според чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), в компетентност на Общинския съвет е да приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на ЗУТ.

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.64, ал.2, чл.124а, ал.5, във вр. с чл.124а, ал.1 и чл.124б от ЗУТ предлагам Общински съвет - Хасково да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от Закона за местно самоуправление и местната администрация, чл.64, ал.2, чл.124а, ал.5, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Хасково реши:

1.Одобрява задание и разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за подземни електропроводи средно напрежение и за оптични кабели от фотоволтаични електроцентрали, които ще бъдат изградени в поземлени имоти с кадастрални идентификатори 37383.113.220, 37383.113.213, 37383.113.216, 37383.503.132, 37383.113.198, 37383.500.302 и 22589.58.203 или образувани от тях имоти в резултат на изменение на кадастралната карта до подстанция в част от поземлен имот с идентификатор 37383.500.302, която част отговаря на имот с проектен идентификатор 37383.500.315 по КККР на с.Книжовник, общ. Хасково. Проектът за парцеларния план да се изработи във Вариант 1 съгласно представеното задание.

2.Разрешава заявителят „Енери БГ 1“ ЕООД да изработи за своя сметка проекта на подробен устройствен план – парцеларен план при спазване на всички нормативни изисквания.

3.На основание чл.230 от ЗУТ проектът на подробен устройствен план да се изработи от лица, които притежават съответната техническа и проектантска правоспособност.

4.На основание чл.116а от ЗУТ проектът на подробен устройствен план да се представи в графичен и цифров вид, съдържащ всички елементи на плана съгласно действащата нормативна уредба.

5.Настоящото решение да се публикува на интернет страницата на общината да се разгласи с обявление, което да се постави на определените за това места в сградата на общината при условията и по реда на чл. 124б от ЗУТ.

6.На основание чл.22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Хасково и на Областния управител на област Хасково в 7-дневен срок от приемането му.

7.На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решението не подлежи на оспорване.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

/Станислав Дечев/

Последна промяна: 19 Януари 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!