Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от Кмета на община Хасково относно: Решение на Общински съвет за предварително съгласие по чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ за определяне на трасе, съгласие по чл. 193, ал.6 от ЗУТ и предварително съгласие по чл.25, ал.4 и ал.5 от ЗСПЗЗ

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Станислав Дечев – кмет на Община Хасково

Относно: Решение на Общински съвет за предварително съгласие по чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ за определяне на трасе, съгласие по чл. 193, ал.6 от ЗУТ и предварително съгласие по чл.25, ал.4 и ал.5 от ЗСПЗЗ и чл. 62 ал.1, т.3 от Закона за горите за учредяване на сервитут за изграждане на строеж: „Въздушни електропроводи високо напрежение 110 кV за присъединяване на ФЕЦ „Стамболово“ и ФЕЦ „Книжовник“ от нова повишаваща подстанция 33/110 кV на ФЕЦ „Книжовник“ в ПИ 37383.500.315 по КККР на с. Книжовник, общ. Хасково към преносната електрическа мрежа 110 кV в подстанция „Узунджово“ в ПИ 75085.99.636 по КККР на с. Узунджово, общ. Хасково“, както и необходимите за функционирането и експлоатацията на обекта стълбове и прилежаща техническа инфраструктура, в полза за „Агро НВ Пропъртийс“ ЕООД и „Енери БГ 1“ ЕООД върху поземлени имоти от общинския поземлен фонд, описани в приложение №1 и приложениe №2 към заявление с вх. № 53Е-789-11/15.08.2023г.
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
 

Предлагам на Вашето внимание:

Искане с № 53Е-789-11/15.08.2023г. от „Енери БГ 1“ ЕООД и „Агро НВ Пропъртийс“ ЕООД за определяне на трасе и предварително съгласие за учредяване на сервитут за изграждане на строеж: „Въздушни електропроводи високо напрежение 110 кV за присъединяване на ФЕЦ „Стамболово“ и ФЕЦ „Книжовник“ от нова повишаваща подстанция 33/110 кV на ФЕЦ „Книжовник“ в ПИ 37383.500.315 по КККР на с. Книжовник, общ. Хасково към преносната електрическа мрежа 110 кV в подстанция „Узунджово“ в ПИ 75085.99.636 по КККР на с. Узунджово, общ. Хасково“.

„Енери БГ 1“ ЕООД има инвестиционно намерение за изграждане на ФЕЦ, на електрическа подстанция, на индустриална система за съхранение на електроенергия, както и на прилежаща техническа инфраструктура за присъединяването на ФЕЦ към електропреносната мрежа високо напрежение.

„Агро НВ Пропъртийс“ ЕООД има инвестиционно намерение за изграждане на ФЕЦ в поземлени имоти в землището на с. Стамболово и с. Жълти бряг и на прилежаща техническа инфраструктура за присъединяването на ФЕЦ към електропреносната мрежа високо напрежение.

За присъединяване на горецитираните обекти към електроразпределителната мрежа високо напрежение е необходимо да се изгради строеж: „Въздушни електропроводи високо напрежение 110 кV за присъединяване на ФЕЦ „Стамболово“ и ФЕЦ „Книжовник“ от нова повишаваща подстанция 33/110 кV на ФЕЦ „Книжовник“ в ПИ 37383.500.315 по КККР на с. Книжовник, общ. Хасково към преносната електрическа мрежа 110 кV в подстанция „Узунджово“ в ПИ 75085.99.636 по КККР на с. Узунджово, общ. Хасково. Трасето на електроповода засяга горски територии-общинска собственост, описани в Приложение №1 към заявлението, както и имоти от общински поземлен фонд, включително и земи с НТП „пасища, мери“, описани в приложение №2 към заявлението.

Съгласно чл. 62 ал.1, т.3 от Закона за горите, за учредяване на сервитут върху поземлени имоти в горски територии инвеститорът прави искане за предварително съгласуване пред кмета на общината - за поземлени имоти в горски територии - общинска собственост

Съгласно чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи, определянето на площадка или трасе за нуждите на физическо или юридическо лице върху земи от държавния поземлен фонд или общинския поземлен фонд се извършва след предварително писмено съгласие на министъра на земеделието, храните и горите или решение на общинския съвет.

Съгласно чл.25, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, в случаите по ал. 3, т.1 за изграждане на обекти на техническата инфраструктура, върху мерите и пасищата могат да се учредяват ограничени вещни права и сервитути.

Съгласно чл. 25, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи общинският съвет приема решение за изразяване на предварително съгласие за учредяване на правата по ал. 4 с мнозинство две трети от общия брой на общинските съветници при спазване на специалните закони и на нормативите за поддържане на резерв от постоянно затревени площи, както и при условие, че не е налице недостиг от земи за нуждите на животновъдството. С решението общинският съвет определя и срока на валидност на предварителното съгласие.

Съгласно чл.193, ал.6 от ЗУТ, влошаване в условията за застрояване и ползване на общински поземлени имоти поради прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура към други имоти може да се допусне по изключение, поради липса на друга техническа възможност или когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно, с решение на общинския съвет - за общинските поземлени имоти

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, чл.25, ал.4 и ал.5 от ЗСПЗЗ, чл. 62 ал.1, т.3 от Закона за горите, чл. 193, ал.6 от ЗУТ предлагам Общински съвет - Хасково да вземе следното:

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет Хасково – изразява предварително съгласие за определяне на трасе за изграждане на въздушни електропроводи високо напрежение 110 кV за присъединяване на ФЕЦ „Стамболово“ и ФЕЦ „Книжовник“ от нова повишаваща подстанция 33/110 кV на ФЕЦ „Книжовник“ в ПИ 37383.500.315 по КККР на с. Книжовник, общ. Хасково към преносната електрическа мрежа 110 кV в подстанция „Узунджово“ в ПИ 75085.99.636 по КККР на с. Узунджово, общ. Хасково, както и необходимите за функционирането и експлоатацията на обекта стълбове и прилежаща техническа инфраструктура, през имоти от общински поземлен фонд, включително и земи с НТП „пасища, мери“, описани в приложение №2 към заявление с вх № 53Е-789-11/15.08.2023г. от „Енери БГ 1“ ЕООД и „Агро НВ Пропъртийс“ ЕООД

На основание чл.25, ал.4 и ал.5 от ЗСПЗЗ, Общински съвет Хасково– изразява предварително съгласие с мнозинство две трети от общия брой на общинските съветници за учредяване право на сервитут за изграждане на въздушни електропроводи високо напрежение 110 кV за присъединяване на ФЕЦ „Стамболово“ и ФЕЦ „Книжовник“ от нова повишаваща подстанция 33/110 кV на ФЕЦ „Книжовник“ в ПИ 37383.500.315 по КККР на с. Книжовник, общ. Хасково към преносната електрическа мрежа 110 кV в подстанция „Узунджово“ в ПИ 75085.99.636 по КККР на с. Узунджово, общ. Хасково, както и необходимите за функционирането и експлоатацията на обекта стълбове и прилежаща техническа инфраструктура, върху имоти от общински поземлен фонд, земи с НТП „пасища, мери“, описани в приложение №2 към заявление с вх. № 53Е-789-11/15.08.2023г. в полза на „Агро НВ Пропъртийс“ ЕООД и „Енери БГ 1“ ЕООД.

На основание чл. 62 ал.1, т.3 от Закона за горите, Общински Хасково предварително съгласува учредяването на сервитут за изграждане на въздушни електропроводи високо напрежение 110 кV за присъединяване на ФЕЦ „Стамболово“ и ФЕЦ „Книжовник“ от нова повишаваща подстанция 33/110 кV на ФЕЦ „Книжовник“ в ПИ 37383.500.315 по КККР на с. Книжовник, общ. Хасково към преносната електрическа мрежа 110 кV в подстанция „Узунджово“ в ПИ 75085.99.636 по КККР на с. Узунджово, общ. Хасково върху поземлени имоти, горски територии-общинска собственост, описани в Приложение №1 към заявление с вх № 53Е-789-11/15.08.2023г. в полза на „Агро НВ Пропъртийс“ ЕООД и „Енери БГ 1“ ЕООД.

На основание чл. 193, ал.6 от ЗУТ Общински съвет Хасково – изразява съгласие за прокарване на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и влошаване в условията на ползване на поземлени имоти общинска собственост описани в Приложение № 1 и Приложение № 2 към заявление с вх. № 53Е-789-11/15.08.2023 г., във връзка с изграждане на въздушни електропроводи високо напрежение 110 kV за присъединяване на ФЕЦ „Стамболово“ и ФЕЦ „Книжовник“ от нова повишаваща подстанция 33/110 kV на ФЕЦ „Книжовник“ в ПИ 37383.500.315 по КККР на с. Книжновник, общ. Хасково към преносната електрическа мрежа 110kV в подстанция „Узунджово“ в ПИ 75085.99.636 по КККР на с. Узунджово, общ. Хасково, както и необходимите за функционирането и експлоатацията на обекта стълбове и прилежаща техническа инфраструктура.

Срок на предварителните съгласия 36 месеца.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО:

/Станислав Дечев/

Последна промяна: 14 Декември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!