Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от Кмета на община Хасково относно: Решение на Общински съвет за предварително съгласие по чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ за определяне на трасе, съгласие по чл. 193, ал. 6 от ЗУТ и предварително съгласие по чл.25, ал.4 и ал.5 от ЗСПЗЗ

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Станислав Дечев – кмет на Община Хасково
 

Относно: Решение на Общински съвет за предварително съгласие по чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ за определяне на трасе, съгласие по чл. 193, ал. 6 от ЗУТ и предварително съгласие по чл.25, ал.4 и ал.5 от ЗСПЗЗ за учредяване на сервитут за изграждане на строеж: „Две двойно въздушни електропроводни линии средно напрежение 33 кV, всяка от които на отделна стълбовна линия за две тройки проводници АСО-400 за присъединяване на нова фотоволтаична електроцентрала /ФЕЦ/ „Стамболово“ в ПИ 68727.207.526 по КККР на с. Стамболово, общ. Стамболово към нова повишаваща подстанция /ПП/ 33/110 кV на ФЕЦ „Книжовник“ в ПИ 37383.500.315 по КККР на с. Книжовник, общ Хасково, както и необходимите за функционирането и експлоатацията на обекта стълбове и прилежаща техническа инфраструктура, в полза за „Агро НВ Пропъртийс“ ЕООД, върху поземлени имоти от общинския поземлен фонд, описани в приложение №1 към заявление с вх. № 53А-1177-1/15.08.2023г.
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
 

Предлагам на Вашето внимание:

Искане с № 53А-1177-1/15.08.2023г. от „Агро НВ Пропъртийс“ ЕООД за определяне на трасе и предварително съгласие за учредяване на сервитут за изграждане на строеж: „Две двойно въздушни електропроводни линии средно напрежение 33 кV, всяка от които на отделна стълбовна линия за две тройки проводници АСО-400 за присъединяване на нова фотоволтаична електроцентрала /ФЕЦ/ „Стамболово“ в ПИ 68727.207.526 по КККР на с. Стамболово, общ. Стамболово към нова повишаваща подстанция /ПП/ 33/110 кV на ФЕЦ „Книжовник“ в ПИ 37383.500.315 по КККР на с. Книжовник, общ Хасково, както и необходимите за функционирането и експлоатацията на обекта стълбове и прилежаща техническа инфраструктура, в полза за „Агро НВ Пропъртийс“ ЕООД, върху поземлени имоти от общинския поземлен фонд, описани в приложение №1 към заявление с вх. № 53А-1177-1/15.08.2023г.

„Агро НВ Пропъртис“ ЕООД имат инвестиционно намерение за изграждане на ФЕЦ в поземлени имоти в землището на с. Стамболово и с. Жълти бряг и на прилежаща техническа инфраструктура за присъединяването на ФЕЦ към електропреносната мрежа високо напрежение.

За присъединяване на горецитираните обекти към електроразпределителната мрежа е необходимо да се изгради строеж: „Две двойно въздушни електропроводни линии средно напрежение 33 кV, всяка от които на отделна стълбовна линия за две тройки проводници АСО-400 за присъединяване на нова фотоволтаична електроцентрала /ФЕЦ/ „Стамболово“ в ПИ 68727.207.526 по КККР на с. Стамболово, общ. Стамболово към нова повишаваща подстанция /ПП/ 33/110 кV на ФЕЦ „Книжовник“ в ПИ 37383.500.315 по КККР на с. Книжовник, общ Хасково. Трасето на електроповода засяга имоти от общински поземлен фонд, включително и земи с НТП „пасища, мери“, описани в приложение №2 към заявлението.

Съгласно чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи, определянето на площадка или трасе за нуждите на физическо или юридическо лице върху земи от държавния поземлен фонд или общинския поземлен фонд се извършва след предварително писмено съгласие на министъра на земеделието, храните и горите или решение на общинския съвет.

Съгласно чл.25, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, в случаите по ал. 3, т.1 за изграждане на обекти на техническата инфраструктура, върху мерите и пасищата могат да се учредяват ограничени вещни права и сервитути.

Съгласно чл. 25, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи общинският съвет приема решение за изразяване на предварително съгласие за учредяване на правата по ал. 4 с мнозинство две трети от общия брой на общинските съветници при спазване на специалните закони и на нормативите за поддържане на резерв от постоянно затревени площи, както и при условие, че не е налице недостиг от земи за нуждите на животновъдството. С решението общинският съвет определя и срока на валидност на предварителното съгласие.

Съгласно чл.193, ал.6 от ЗУТ, влошаване в условията за застрояване и ползване на общински поземлени имоти поради прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура към други имоти може да се допусне по изключение, поради липса на друга техническа възможност или когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно, с решение на общинския съвет - за общинските поземлени имоти

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, чл.25, ал.4 и ал.5 от ЗСПЗЗ, чл. 193, ал.6 от ЗУТ предлагам Общински съвет - Хасково да вземе следното:

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет Хасково– изразява предварително съгласие за определяне на трасе за изграждане на две двойно въздушни електропроводни линии средно напрежение 33 кV, всяка от които на отделна стълбовна линия за две тройки проводници АСО-400 за присъединяване на нова фотоволтаична електроцентрала /ФЕЦ/ „Стамболово“ в ПИ 68727.207.526 по КККР на с. Стамболово, общ. Стамболово към нова повишаваща подстанция /ПП/ 33/110 кV на ФЕЦ „Книжовник“ в ПИ 37383.500.315 по КККР на с. Книжовник, общ Хасково, както и необходимите за функционирането и експлоатацията на обекта стълбове и прилежаща техническа инфраструктура, през имоти от общински поземлен фонд, включително и земи с НТП „пасища, мери“, описани в приложение №1 към заявление с вх № 53А-1177-1/15.08.2023г. от „Агро НВ Пропъртийс“ ЕООД

На основание чл.25, ал.4 и ал.5 от ЗСПЗЗ, Общински съвет Хасково– изразява предварително съгласие с мнозинство две трети от общия брой на общинските съветници за учредяване право на сервитут за изграждане на две двойно въздушни електропроводни линии средно напрежение 33 кV, всяка от които на отделна стълбовна линия за две тройки проводници АСО-400 за присъединяване на нова фотоволтаична електроцентрала /ФЕЦ/ „Стамболово“ в ПИ 68727.207.526 по КККР на с. Стамболово, общ. Стамболово към нова повишаваща подстанция /ПП/ 33/110 кV на ФЕЦ „Книжовник“ в ПИ 37383.500.315 по КККР на с. Книжовник, общ Хасково, както и необходимите за функционирането и експлоатацията на обекта стълбове и прилежаща техническа инфраструктура, върху имоти от общински поземлен фонд, с НТП „пасища, мери“, описани в приложение №1 към заявление с вх № 53А-1177-1/15.08.2023г. в полза на „Агро НВ Пропъртийс“ ЕООД.

На основание чл. 193, ал.6 от ЗУТ Общински съвет Хасково – изразява съгласие за прокарване на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и влошаване в условията на ползване на поземлени имоти общинска собственост, описани в Приложение № 1 към заявление с вх. № 53А-1177-1/15.08.2023г. във връзка с изграждане на две двойно въздушни електропроводни линии средно напрежение 33 кV, всяка от които на отделна стълбовна линия за две тройки проводници АСО-400 за присъединяване на нова фотоволтаична електроцентрала /ФЕЦ/ „Стамболово“ в ПИ 68727.207.526 по КККР на с. Стамболово, общ. Стамболово към нова повишаваща подстанция /ПП/ 33/110 кV на ФЕЦ „Книжовник“ в ПИ 37383.500.315 по КККР на с. Книжовник, общ Хасково.

Срок на предварителните съгласия 36 месеца.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО:

/Станислав Дечев/

Последна промяна: 14 Декември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!