Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Решение на Общински съвет за одобряване на Мотивирано искане за изработване на комплексен проект за строеж: "Дом за стари хора" в ПИ №77195.504.71 по КК на гр.Хасково.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

 

Относно: Решение на Общински съвет за одобряване на Мотивирано искане за изработване на комплексен проект за строеж: «Дом за стари хора» в ПИ №77195.504.71 по КК на гр. Хасково

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Предлагам на Вашето внимание:

Мотивирано искане за изработване на комплексен проект за строеж: «Дом за стари хора» в ПИ №77195.504.71 по КК на гр. Хасково. Имотът е общинска публична собственост, съгласно АПОС, вписан в Служба по вписванията към АВ като акт № 36, том 2, рег. №540 от 16.02.2010г.

Инвестиционното намерение е продиктувано от докладна записка на Директор на дома за стари хора „Кенана“. След извършено конструктивно обследване, включително сеизмична устойчивост, носимоспособност и дълготрайност на строежа е констатирано, че съществуващата сграда е в лошо конструктивно състояние, не отговаря на изискванията на Наредбата за качество на социалните услуги и има отрицателна оценка за сеизмична устойчивост. По предложение на Директора община Хасково може да кандидатства за участие в Програма за Модернизиране на дългосрочната грижа към Министерство на труда и социалната политика, BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“, Процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции. Предвид кратките срокове за кандидатстване, инвестиционното намерение на Община Хасково е проектът да се разработи като Комплексен проект за инвестиционна инициатива в условията на чл.150 от ЗУТ. Съгласно разпоредбата на чл.150, ал.1 от ЗУТ: «По мотивирано искане на възложителя кметът на общината… може да разреши изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива».

принципал на общинската собственост, съгласно чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общинският съвет е органът, на когото е предоставена компетентност за вземане на решения относно управлението, разпореждането и пр. с имоти общинска собственост.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т. 8 и т.11 от ЗМСМА и чл.150 от ЗУТ предлагам Общински съвет - Хасково да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т. 8 и т.11 от ЗМСМА и чл.150 от ЗУТ Общински съвет - Хасково одобрява мотивирано искане за изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: «Дом за стари хора» в ПИ №77195.504.71 по КК на гр. Хасково, въз основа на което да бъде издадена Заповед на Кмет на община Хасково за разрешавне изработването на КПИИ по чл.150, ал.1 от ЗУТ. Проектът да се разработи в части: ПУП-ПЗ и инвестиционен проект.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

Последна промяна: 9 Март 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!