Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от Кмета на община Хасково относно: Решение на Общински съвет за издаване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – на гр. Хасково, м. Казан топра

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО                                                           

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от  СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

Относно: Решение на Общински съвет за издаване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот № 77195.186.30 по КК на гр. Хасково, м. «Казан топра» и план - схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ с парцеларни планове по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ по части електрическа и ВиК.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Предлагам на Вашето внимание:

Заявление с вх. № 94Р-2713-1/11.01.2024 г. от Ради Радев, собственик на поземлен имот № 77195.186.30 по КК на гр. Хасково, м. «Казан топра» за одобряване на задание, съставено при условията на чл. 125, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и допускане изработването на ПУППЗ с план – схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ и парцеларни планове по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ по части електрическа и ВиК, съгласно изискванията на чл. 59 от ЗУТ.   

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 1  и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 3 и т. 5 от ЗУТ, чл. 108, ал. 2 от ЗУТ и чл. 24, ал. 1 от ЗОЗЗ , предлагам Общински съвет - Хасково да вземе следното:

 

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот № 77195.186.30 по КК на гр. Хасково, м. «Казан топра» и план - схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ с парцеларни планове по части електрическа и Вик с цел промяна предназначението на земята от земеделска в урбанизирана територия с предназначение «за ниско жилишно строителство».

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ/п/

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

 

Последна промяна: 8 Февруари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!