Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от Кмета на община Хасково относно: Решение на Общински съвет за издаване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за улична регулация при условията на чл.16а от ЗУТ в кв. 1024, гр. Хасково, ж.р. „Кенана“

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от  СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ- КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

Относно: Решение на Общински съвет за издаване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за улична регулация при условията на чл.16а от ЗУТ в кв. 1024, гр. Хасково, ж.р. „Кенана“.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Предлагам на Вашето внимание:

Искане с вх. № 94С-1874-1/05.01.2024г. от Минка Войчева, Стефан Войчев, собственици на поземлен имот 77195.702.218 по КК на гр. Хасково за изработване на ПУП - план за улична регулация с молба за осигуряване на достъп на собствения им имот.

Служебно е изработена скица предложение за ПУП – план за улична регулация и задание, съставено при условията на чл.125, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗУТ.

С действащия план за улична регулация, одобрен с Решение  № 275/06.03.2009г. на Общински съвет-Хасково за ПИ 77195.702.218, ПИ 77195.702.217 и  ПИ 77195.702.230 по КК на гр. Хасково не е осигурено лице към уличната регулация. Това възпрепятства възможността за бъдещето урегулиране на имота. Липсата на устройствено планиране, в т.ч. урегулиране на поземлените имоти, определяне на конкретното им предназначение, на правилата и режима на застрояване, до голяма степен затруднява реализирането на инвестиционните намерения на собствениците на имотите. ПИ 77195.702.218, ПИ 77195.702.217 и  ПИ 77195.702.230 по КК на гр. Хасково не граничат с път. С предложения план за улична регулация се  проектира задънена улица с ширина 3.5м., като ПИ 77195.702.218, ПИ 77195.702.217 и  ПИ 77195.702.230 по КК на гр. Хасково ще имат лице към улична регулация. Предвид, че територията, представлява неурегулирана територия с неприложена улична регулация, начинът за проектиране на улична регулация, т.е. за урегулиране на пътя като задънена улица следва да е в условията на чл.16а на ЗУТ.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т. 11 от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 1  и чл.124б, ал.1 от ЗУТ чл.109, ал.2 и чл.110, ал.1, т.2 и чл.16а от ЗУТ, предлагам Общински съвет - Хасково да вземе следното:

 

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 124а, ал. 1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план – план за улична регулация при условията на чл.16а от ЗУТ в кв.1024, жр.р. „Кенана“, гр. Хасково, като се проектира задънена улица с ширина 3.5м.и осигуряване на достъп и лице за бъдещо урегулиране на ПИ 77195.702.218, ПИ 77195.702.217 и  ПИ 77195.702.230 по КК на гр. Хасково.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ/п/

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

 

Последна промяна: 8 Февруари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!