Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: : Решение на Общински съвет за издаване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация за УПИ I за гробищен парк, кв.5 СИЗ и ПИ №77195.102.8 и №77195.705.284 м.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

 

Относно: Решение на Общински съвет за издаване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация за УПИ I за гробищен парк, кв.5 СИЗ и ПИ №77195.102.8 и №77195.705.284 м. „Сучукмаз“, гр. Хасково.

.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Предлагам на Вашето внимание: Инвестиционно намерение на Община Хасково за разширяване границите на съществуващия Централен гробищен парк. Процедурата е стартирана по докладна записка от Управителя на „Обреден дом“ ЕООД. Към момента урегулираната територия на парка е обособена в УПИ I за гробищен парк, кв.5 СИЗ, приет с Решение №489/2021г на Общински съвет-Хасково. Предвид, че тази територия към момента е усвоена, е необходимо разширяване на гробищата. Непосредствено до гробищния парк се намират имоти №77195.102.8 с НТП –друг вид нива и №77195.705.284 с НТП - за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на община Хасково. Към момента те представляват земеделска земя, което изисква провеждане на процедура по смяна предназначението на земята по реда на ЗОЗЗ. С решение №490/2021г. на Общински съвет Хасково е прието предварително съгласие за промяна предназначението на двата имота.

по смяна предназначението на земята изисква изработването на ПУП, което започва с одобряване на задание, съставено в условията на чл.125, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗУТ и допускане изработването на ПУП, съгласно изискванията на чл.59 от ЗУТ. Планът за регулация ще предвиди присъединяване на териториите на ПИ №77195.102.8 и №77195.705.284 към УПИ I за гробищен парк, кв.5 СИЗ. До съществуващия гробищен парк има изградена пътна мрежа, електрокомуникации и водоснабдяване, което не налага проектиране на нови външни връзки и разработване на парцеларен план. Обслужването вътре в парка ще бъде от новопроектирана алейна мрежа.

За двата нови имота е изготвен ходрогеоложки доклад за проучване нивото на подпочвените води, с което се доказва, че новите терени отговарят на изискванията на чл.6 от Наредба №2/21.04.2011г за здравните изисквания към гробищните паркове. Издадено е и Решение №ХА-ЕО-118/2022г на РИОСВ Хасково за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка.

На основание чл.21, ал.1, т. 8 и т.11 от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 1, чл.124б, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.109, ал.2 и чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ предлагам Общински съвет - Хасково да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл. 124а, ал. 1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план – план за регулация, с който да се разшири УПИ I за гробищен парк, кв.5 СИЗ с включване в границите му на ПИ №77195.102.8 и №77195.705.284 по КККР на гр. Хасково. Регулационните линии да се проектират по правилата на чл.17 от ЗУТ.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

Последна промяна: 9 Март 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!