Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от Кмета на община Хасково относно: Решение на Общински съвет Хасково, относно за допускане изработване комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150, ал.1 от ЗУТ за общински обект: „Улица“ в ПИ 77195.31.27 по КК на гр. Хасково

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от  СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ- КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

Относно: Решение на Общински съвет Хасково, относно за допускане изработване комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150, ал.1 от ЗУТ за общински обект: „Улица“ в ПИ 77195.31.27 по КК на гр. Хасково

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Предлагам на Вашето внимание:

ПИ 77195.31.27 по КК на гр. Хасково, с НТП – второстепенна улица, е публична общинска собственост. Имота попада в урбанизирана територия, но не е урегулиран с улична регулация. Община - Хасково, като собственик на имота има инвестиционно намерение да изгради улицата. За реализиране на инвестиционните си намерения е необходимо да се изработи ПУП-план за улична регулация и инвестиционни проекти.

Изготвено е задание по чл.125, ал.1 от ЗУТ за изработване на ПУП-план за улична регулация и скица предложение за уличната регулация на ПИ 77195.31.27 по КК на гр. Хасково с което са определени параметрите на бъдещата улица.

Община Хасково, като собственик на имота, е възложител по смисъла на чл.161, ал.1 от ЗУТ, и като такъв следва да осигури всичко необходимо за започване на строителството, включително ПУП- план за улична регулация и инвестиционни проекти. В тези случаи, съгласно чл.150, ал.6 от ЗУТ се допуска изработване на комплексен инвестиционен проект, като компетентния орган който разрешава изработването му, в случая е кметът на общината.

Във връзка с гореизложеното и условията на чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, във вр. с чл.150, ал.6 от ЗУТ предлагам Общински съвет - Хасково да вземе следното:

 

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, във вр. с чл.150, ал.6 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково възлага на Кмета на община Хасково да издаде заповед за разрешаване изработване на комплексен инвестиционен проект за обект: „Улица“ в ПИ 77195.31.27 по КК на гр. Хасково, собственост на община Хасково, включващ:

  1. подробен устройствен план: план за улична регулация на ПИ 77195.31.27 по КК на гр. Хасково;
  2. инвестиционен проект за строеж: „Улица“ в ПИ 77195.31.27 по КК на гр. Хасково

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ/п/

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

 

Последна промяна: 8 Февруари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!